• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Xúc tiến đầu tư

 

Quyết định 2920/QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 2920/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2920/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI NĂM 2016 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia;

Căn cứ quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7481/BKHĐT-ĐTNN ngày 12 tháng 10 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2403/SKHĐT-ĐTKT ngày 14 tháng 10 năm 2016 về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu:

a) Quan điểm: Trong năm 2016 và những năm tiếp theo, tỉnh xác định phát triển công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và dịch vụ du lịch là nhiệm vụ trọng tâm; tập trung ưu tiên phát triển dịch vụ logistics gắn với hệ thống cảng biển. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.

b) Định hướng:

- Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 tiếp tục tập trung theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đề ra. Tập trung xúc tiến đầu tư theo từng lĩnh vực đã được xác định.

- Tiếp tục chú trọng công tác cải thiện môi trường đầu tư nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo ra môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn.

- Chú trọng đến xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà các nhà đầu tư hiện hữu triển khai dự án và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường liên kết, phối hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư với hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, từng bước đổi mới và chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến đầu tư.

c) Mục tiêu:

- Tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm kêu gọi, thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong lĩnh vực công nghiệp, logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Tổ chức gặp gỡ, kết nối với các tổ chức, hiệp hội tại Nhật Bản; giữa lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp Nhật Bản.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm về mô hình phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nhật Bản.

2. Nội dung chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016:

(Chương trình chi tiết đính kèm)

3. Kinh phí thực hiện:

Dự toán kinh phí thực hiện khoảng 3.300.000.000 (Ba tỷ, ba trăm triệu) đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Các cơ quan đầu mối thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan và chủ động triển khai các công việc được giao. Bám sát tình hình thực tế, chủ động theo dõi để triển khai công việc một cách linh hoạt, kịp thời đề xuất các cấp có thẩm quyền các giải pháp thực hiện chương trình hiệu quả.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, giám sát thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ trình y ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Sở Công thương chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do nguồn kinh phí ngân sách tỉnh cấp nêu tại Điều 1 theo quy định, thực hiện chủ trương thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm tổng hợp báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các đơn vị có liên quan tham mưu y ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí vốn ngân sách phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư năm 2016; rà soát, tính toán, thẩm định cụ thể mức kinh phí thực hiện đối với nội dung chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tỉnh giải quyết kinh phí kịp thời theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

ĐVT: triệu đồng

Stt

Loại hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/ Nội dung của hoạt động

Kinh phí

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

1

Khảo sát và làm việc tại Nhật Bản theo chương trình hợp tác với JICA

12/4/2016 đến 21/4/2016

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nhật Bản

Làm việc với chính quyền thành phố Kawasaki, thành phố Kitakyushu, liên đoàn doanh nghiệp Nhật Bản Keidanren về phát triển công nghiệp gắn với công tác bảo vệ môi trường, tham quan mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Wakayama

1.400

2

Xúc tiến đầu tư ngành Công nghiệp

Tháng 11/2016

Sở Công thương

Nhật Bản

Xúc tiến đầu tư ngành công nghiệp, logistics

1.900

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2920/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2920/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331218