• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 294/QĐ-BGTVT năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Tổng công ty Vận tải thủy - Công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 294/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN THEO LÔ TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CTCP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, b sung mt số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/NĐ-CP ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô;

Căn cứ Công văn số 6098/VPCP-ĐMDN ngày 04/08/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thoái vốn theo lô phần vốn nhà nước tại 3 Tổng công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính vviệc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 4227/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBCK ngày 19/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 8060/UBCKNN-QLPH ngày 30/12/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nưc v thoái vn của Bộ Giao thông Vận ti tại Tổng công ty Vận tải thy - CTCP;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 18/01/2016 với SGiao dịch chứng khoán Hà Nội về việc bán đấu giá theo lô cổ phần của Bộ Giao thông vận tải tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;

Theo đề nghị của Vụ trưng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần theo lô Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm định) gồm các thành viên sau:

1. Ông Vũ Anh Minh

Vụ trưng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải

Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Trần Mạnh Hùng

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải kiêm Người đại diện phần vn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP

Ủy viên

3. Ông Trần Hữu Luận

Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP

Ủy viên

4. Ông Lê Anh Tuấn

Chuyên viên Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải

Ủy viên

5. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan

Phó Tổng giám đốc kiêm Trưng ban đu giá SGiao dịch chứng khoán Hà Nội

Ủy viên

6. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Phó Tổng giám đốc Công ty cphần Chứng khoán Bảo Việt

Ủy viên

Điều 2. Hội đồng thẩm định có các quyền và trách nhiệm sau:

1. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định và mẫu hsơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần theo lô quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 4227/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP (sau đây gọi tắt là Quyết định số 4227/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015) và quy định khác có liên quan.

Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định do Chtịch Hội đồng ký ban hành sau khi báo cáo và được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng điều kiện; nguyên tc xử lý trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các thành viên

2. Tiếp nhận hsơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định.

3. Tchức thm định nhà đu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 4227/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015 theo trình tự, thủ tục quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đng thm định; đồng thời có văn bản thông báo chp thuận gi nhà đầu tư đáp ng điều kiện theo quy định.

4. Trả lời nhà đu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô bng văn bản trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn theo quy định.

5. Phi hp với SGiao dịch chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin tại trụ sở Tng công ty Vận tải thủy - CTCP và trên cổng thông tin điện tử ca Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội v danh sách các nhà đu tư đáp ứng điều kiện trên cơ skết quả thm định của Hội đồng thẩm định trong thời hạn theo quy định.

6. Chtịch Hội đng thm định được Bộ Giao thông vận tải ủy quyền thay mặt Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng thẩm định ký các văn bản thuộc thẩm quyền. Các văn bản giấy tờ do Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký kết tại khoản này được sử dụng con dấu Bộ Giao thông vận tải theo quy định.

Điều 3. Hội đồng thẩm định làm việc theo kế hoạch và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng thẩm định, báo cáo Bộ Giao thông vận tải về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thủ trưng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trư
ng;
- Ban ch
đạo ĐM&PTDN;
- Ban ch
đạo ĐM&PTDN Bộ GTVT;
- Trung tâm CNTT (đăng Website Bộ);
- S
GDCK Hà Nội;
- TCT Vận tải thủy - CTCP;
- Lưu: VT, QLDN.

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 294/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 27/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 294/QĐ-BGTVT

2.030

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302617