• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 2955/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020

Tải về Quyết định 2955/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 2955/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Nam Định, Đài PT&TH tỉnh;
- Website tỉnh, Website VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2955 /QĐ-UBND ngày 26 /12/2019 của UBND tỉnh Nam Định)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); bảo đảm công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động thường xuyên, nền nếp; công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC.

- Nâng cao chất lượng các quy định TTHC theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như vai trò của các cấp, các ngành trong hoạt động kiểm soát TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, nắm vững các quy định về TTHC, thông qua đó thực hiện quyền giám sát của mình đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ được thực hiện nghiêm t c, đ ng quy định.

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong quá trình thực hiện kiểm soát TTHC, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm t c các nhiệm vụ được giao, gắn công tác kiểm soát TTHC, triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông với việc thi đua khen thưởng, xử lý kịp thời những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện TTHC.

B. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

STT

Nhiệm vụ

Kết quả công việc

Phân công thực hiện

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1

Xây dựng Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2020 của Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2020 của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện

 

Tháng 12/2019

2

Ban hành các văn bản hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh

Các văn bản

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

3

Đảm bảo kinh phí cho hoạt động kiểm soát TTHC

Phân bổ kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020

Sở Tài chính, UBND cấp huyện

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Quý I/2020

II

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 theo ngành, lĩnh vực quản lý và thẩm quyền giải quyết

Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

 

Trước 15/01/2020

2

Tổng hợp kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 của các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, lựa chọn ngành, lĩnh vực được rà soát, đánh giá năm 2020

Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Trước 31/01/2020

3

Triển khai, thực hiện rà soát, đánh giá TTHC

Tổ chức thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Từ tháng 02/2020 - 7/2020

4

Hoàn thiện Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Báo cáo kết quả rà soát TTHC

Tháng 8/2020

5

Tổng hợp các kết quả rà soát, đánh giá TTHC trình UBND tỉnh thông qua

Báo cáo tổng hợp các kết quả rà soát, đánh giá; Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC của UBND tỉnh, sáng kiến cải cách TTHC của tỉnh năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Tháng 9, 10/2020

III

NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC VÀ TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM

1

Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC do Văn phòng Chính phủ tổ chức

Cử cán bộ, công chức tham gia

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trong năm

2

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại tỉnh

- Cán bộ kiểm soát TTHC cấp tỉnh, cấp huyện;

- Cán bộ làm nhiệm vụ tại TT PVHCC, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Trong năm

3

Trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổ chức chuyến đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ hoạt động kiểm soát TTHC ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Trong năm

IV

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ QUY ĐỊNH TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TỈNH

1

Lấy ý kiến góp ý về TTHC trong dự thảo văn bản có quy định TTHC (trường hợp được luật giao)

Văn bản đóng góp ý kiến

Các sở, ban, ngành

 

Thường xuyên

2

Thực hiện đánh giá tác động TTHC trong các dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh (trường hợp được luật giao)

Điền các Biểu mẫu đánh giá về TTHC. Lập hồ sơ gửi lấy ý kiến tham gia của Sở Tư pháp (tính hợp pháp) về nội dung quy định TTHC trong dự thảo theo quy định

 

 

 

V

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI, CẬP NHẬT CSDL QUỐC GIA VỀ TTHC

1

Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC hoặc dự thảo quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh (trường hợp được luật giao)

Quyết định công bố danh mục TTHC hoặc Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành

Thường xuyên

2

Dự thảo Quyết định công bố danh mục TTHC hoặc Quyết định công bố TTHC (trường hợp được luật giao) của Chủ tịch UBND tỉnh; Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC (hoặc công bố TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền

Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

3

Thực hiện công khai TTHC

Cập nhật TTHC được công khai vào Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên

Niêm yết, công khai đầy đủ, đúng quy định TTHC đã được công bố tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, trên Website của cơ quan, đơn vị

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Thường xuyên

VI

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

1

Công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Niêm yết thông tin, số điện thoại tiếp nhận, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Thường xuyên

2

Tiếp nhận, phân loại, và chuyển xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC của các cá nhân, tổ chức

Văn bản chuyển phản ánh kiến nghị

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Thường xuyên

3

Xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Báo cáo kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

VII

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Tổ chức thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ

 

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 

Thường xuyên

2

Kiểm soát chất lượng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

Quyết định công bố quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

 

Thường xuyên

3

Dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp chính quyền (ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC, danh mục TTHC)

Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

Các sở, ban, ngành,

Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện,

Thường xuyên

4

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

 

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Thường xuyên

VIII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, DUY TRÌ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1

Tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4

Các dịch vụ công cấp độ 3,4 được triển khai thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Thường xuyên

2

Thực hiện xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết TTHC (ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC)

Các quy trình điện tử trong giải quyết TTHC được thực hiện

 

 

 

IX

CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT TTHC

1

Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Báo cáo cải cách hành chính

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Theo kế hoạch cải cách hành chính

2

Kiểm tra công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Báo cáo kiểm tra công tác KSTTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Kế hoạch kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo

3

Kiểm tra việc tuân thủ TTHC và niêm yết công khai TTHC tại nơi trực tiếp giải quyết TTHC, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương;

Lập Kế hoạch kiểm tra và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền

UBND cấp huyện

 

Trong năm

X

TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC

1

Tuyên truyền về công tác Kiểm soát TTHC; thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị, địa phương

Tuyên truyền cho cán bộ, công chức về công tác Kiểm soát TTHC

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

 

Thường xuyên

2

Truyền thông về công tác Kiểm soát TTHC; thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ; các hoạt động nổi bật trong công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC

Các tin, bài về hoạt động kiểm soát TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của tỉnh, các hình thức khác: tờ rơi, …

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và TT, Báo Nam Định, Đài PTTH tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương

 

Thường xuyên

XI

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1

Báo cáo thường kỳ, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

Báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh

Báo cáo quý, BC năm; BC đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh

2

Tổng hợp báo cáo thường kỳ, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC báo cáo Chính phủ, UBND tỉnh

Báo cáo của UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Báo cáo quý, BC năm; BC đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan trên cơ sở Kế hoạch kiểm soát TTHC của UBND tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện đ ng nhiệm vụ được giao.

2. Sở Tài chính phối hợp theo dõi, hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi cho công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.

3. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai và cho ý kiến về xét thi đua, khen thưởng, chấm điểm việc thực hiện kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2955/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 26/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2955/QĐ-UBND

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442174