• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2960/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh

Tải về Quyết định 2960/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2960/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 1480/TTr-SDL ngày 19/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch (có quy trình kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, P2 UBND tỉnh;

- V0, V2, V3, KSTT1-4;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KSTT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Khắng

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA S DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2960/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh)

STT

CÁC BƯỚC

TRÌNH TỰ, NỘI DUNG THC HIỆN

BỘ PHẬN CÔNG CHỨC THC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

(ngày làm việc)

CP CÓ THM QUYN CAO HƠN PHÊ DUYỆT

QUYẾT ĐỊNH CÔNG B TTHC

1

Thủ tục Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

4 ngày

 

 

 

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ, gửi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến quầy của Sở Du lịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công (nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Công chức của Sở Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

0.5 ngày

UBND tỉnh

QĐ số 2692/QĐ-UBND ngày 12/8/2021

 

Bước 2

Thẩm định, dự thảo kết quả giải quyết

Công chức của Sở Du lịch được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Phòng Qun lý Lhành lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

1.5 ngày

 

 

Bước 3

Trình phê duyệt

Lãnh đạo Sở

 

 

 

Bước 4

Phê duyệt

UBND tỉnh

2 ngày

 

 

Bước 5

Trả kết qucho cá nhân, tổ chức

Bộ phận hành chính công chuyên trách của Trung tâm Phục vụ HCC/ nhân viên bưu chính

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2960/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 30/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2960/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487570