• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 2965/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2025

Tải về Quyết định 2965/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2965/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2015-2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ cơ cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư s10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu ca Luật Quảng cáo và Nghị định s181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài tri;

Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 5/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tnh Khánh Hòa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1500/TTr-SVHTTDL ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc SVăn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến 2025 với những nội dung sau:

1. Quan đim

1.1. Hoạt động quảng cáo phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tnh

Quy hoạch quảng cáo là kênh thông tin trực quan quan trọng, hữu hiệu, phản ánh đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền sự kiện văn hóa, thương mại, du lịch của tỉnh. Quy hoạch quảng cáo góp phn lập lại trật tự cảnh quan đô th, khu công nghiệp, các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

1.2. Nâng cao hiệu qu công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo ngoài tri

Sắp xếp, bố trí hệ thống tuyên truyền, quảng cáo theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với kiến trúc hạ tầng, tốc độ và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo hiện đại nhưng vẫn kế thừa, duy trì hệ thống bảng quảng cáo tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời còn phù hợp đang thực hiện. Bảo đảm và nâng cao yếu tố cảnh quan, tính văn hóa, kiến trúc và văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động tuyên truyền, quảng cáo tại tnh Khánh Hòa.

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các ngành liên quan của tỉnh sẽ phối hợp quản lý, cấp phép, thanh kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời.

1.3. Thực hiện có hiệu quả cơ chế xã hội hóa công tác tuyên truyền, quảng cáo và đảm bảo yếu tố cảnh quan, kiến trúc, văn minh đô thị

Khuyến khích nguồn vốn các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng hệ thống công trình phương tiện quảng cáo hiện đại phục vụ tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đúng vị trí, kiểu dáng, chất liệu, v.v,... Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trên cơ sở quy hoạch, các doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng các loại hình quảng cáo ngoài trời trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Mc tiêu

Nhằm đáp ứng quy hoạch dài hạn, lập hệ thống quản lý quảng cáo ngoài trời như: bảng quảng cáo, hộp đèn, hệ thống trụ treo băng rôn... hiệu quả, khoa học.

Góp phần tạo mỹ quan đô thị, hạn chế những bất cập, rủi ro và các yếu tkhông an toàn có thể xảy ra của hoạt động quảng cáo ngoài trời.

Tạo cơ sở pháp lý để quản lý có hiệu quả và đồng bộ các hoạt động quảng cáo thương mại và tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; tránh chng chéo trong công tác quản lý, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo ngoài trời.

3. Định hướng không gian và hạ tầng kỹ thuật cho quảng cáo ngoài trời

3.1. Định hướng tchức không gian cho quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Chiều cao của phương tiện quảng cáo phải tuân thủ theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời (QCVN 17:2013/BXD) ban hành theo Thông tư s19/2013/TT-BXD ngay 31/10/2013 của Bộ Xây dựng.

Riêng đối với loại phương tiện Bảng qung cáo tấm nhỏ khi được lắp đặt tại khu vực trung tâm đô thị phải tạo thành các điểm nhấn ấn tượng và không gây nh hưởng đến cảnh quan kiến trúc của khu vực xung quanh.

3.2. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Các loại phương tiện quảng cáo khi cần thiết phải lắp đặt tại các công trình hạ tầng kỹ thuật như: trụ thông tin liên lạc, biển báo, cầu đường bộ,... phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản và phải có các phụ kiện để lắp đặt như trụ đ, khung đỡ riêng biệt, không được xâm phạm các công trình hạ tng kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào.

Tổ chức hệ thống dẫn điện để phục vụ cho hệ thống âm thanh và ánh sáng của phương tiện quảng cáo (nếu có) theo nguyên tắc bố trí ngầm.

4. Đề xuất các loại hình quảng cáo ngoài trời cần ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện

- Loại hình quảng cáo ngoài trời cần ưu tiên đầu tư: trụ treo băng rôn dọc tại các tuyến đường trung tâm khu vực nội thị; các phương tiện quảng cáo công nghệ hiện đại, tiên tiến đảm bảo mỹ quan, an toàn và thân thiện với môi trường.

- Nguồn lực thực hiện: Ngần sách Nhà nước hoặc xã hội hóa.

5. Nội dung quy hoạch quảng cáo ngoài tri trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

5.1. Những quy định cơ bản

1. Không lắp đặt phương tiện quảng cáo tại các đảo giao thông (vòng xuyến). Khi lắp đặt phương tiện quảng cáo không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, lưới điện; không được che khuất tầm nhìn biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bng chỉ dẫn công cộng và của người tham gia giao thông; không được chăng ngang qua đường giao thông.

2. Phương tiện quảng cáo phải bảo đảm an toàn về kết cấu, không áp dụng các biện pháp chống đỡ, gia cố thêm bên cạnh các trụ đỡ chính. Trường hợp không có trụ đỡ riêng cho phương tiện quảng cáo, phải lắp đặt tạm thời trên các cấu kiện của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải được cơ quan quản lý có thm quyền chấp thuận.

3. Không lắp đặt phương tiện quảng cáo thương mại tại các vị trí sau: trụ sở của cơ quan Đng, Nhà nước, cơ quan ngoại giao, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, khu di tích lịch sử văn hóa, tượng đài, bia tưởng niệm, đình, đền, miếu, các cơ sở tôn giáo, nghĩa trang.

4. Không lắp đt phương tiện quảng cáo trên các sân thượng hoặc các mái nhà từ 2 tầng trở lên. Tại tầng trên cùng đối với các tòa nhà cao tầng là khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính - ngân hàng, trung tâm hoạt động văn hóa đa năng, cao ốc trụ sở - văn phòng cho thuê, được phép lắp đặt phương tiện quảng cáo dạng chữ.

5. Không quảng cáo bằng các hình thức sơn, vẽ, dán giấy lên tường, lên trụ đèn, trụ điện, gốc cây và các hoạt động quảng cáo khác gây phản cảm, mất mỹ quan đường phố. Không quảng cáo tại nơi đã được lắp đặt các phương tiện tuyên truyền cổ động chính trị.

6. Không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây phản quang ánh sáng mặt trời làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý người dân và an toàn giao thông. Khuyến khích dùng các vật liệu quảng cáo thân thiện với môi trường.

7. Không quảng cáo trong phạm vi phía Đông của tuyến đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang (tính từ lề đường), trừ các trường hợp để quảng bá cho các sự kiện chính tr, các hoạt động văn hóa xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép.

5.2. Quy định về các loại phương tiện quảng cáo ngoài trời tại khu vực ngoài đô thị

5.2.1. Bảng qung cáo tm lớn

Vị trí lắp đặt:

Trên phần đất dọc theo hai bên các tuyến đường quốc lộ, tnh lộ, huyện lộ (phạm vi ngoài đô thị) và tại các vị trí theo quy định tại Phụ lục kèm theo.

Hình thức:

1 mặt, 2 mặt hoặc 3 mặt bảng; 1 hoặc 2 trụ đỡ.

Din tích:

Từ 120 - 200m2/1 mặt bảng.

Chiều cao:

Tối thiểu 15m tính từ mặt đường tới mép dưới của bảng

Khoảng cách:

Theo quy định tại Bảng 1 Điểm 2.2.1.1. Khoản 2.2.1. Mục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời (QCVN 17:2013/BXD) ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng.

5.2.2. Bảng qung cáo tấm nhỏ

Vị trí lắp đặt:

Trên phần đất dọc theo hai bên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ (phạm vi ngoài đô thị) và tại các vị trí theo quy định tại Phụ lục kèm theo.

Hình thức:

1 mặt hoặc 2 mặt bảng; 1 hoặc 2 trụ đỡ.

Diện tích:

Dưới 40 m2

Chiều cao:

Tối thiểu 5m, tối đa 10m (tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng).

Khoảng cách:

- Tối thiểu từ mép đường (vai đường) đến cạnh gần đường nhất của bảng: 10m.

- Tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên cùng tuyến đường 100m.

53. Quy định về các loại phương tiện quảng cáo ngoài trời tại khu vực nội thành, nội thị

5.3.1. Bảng quảng cáo tấm lớn

Vị trí lắp đặt:

Trong khuôn viên của các sân bay theo quy hoạch và mỹ quan sân bay

Hình thức:

1 mặt, 2 mặt hoặc 3 mặt bảng; 1 hoặc 2 trụ đỡ.

Diện tích:

Từ 120 - 200m2/1 mặt bng.

Chiều cao:

Tối thiểu 15m tính từ mặt đường tới mép dưới của bảng

5.3.2. Bảng quảng cáo tấm nhỏ

Vị trí lắp đặt:

Trên lề đường của các tuyến đường nội thành, nội thị có lộ giới từ 18m trở lên; trong khuôn viên của các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, công viên và tại các vị trí theo quy định tại Phụ lục kèm theo.

Hình thức:

1 mặt hoặc 2 mặt bảng; 1 hoặc 2 trụ đỡ.

Din tích:

Dưới 40m2

Chiều cao:

Tối thiểu 5,0m, tối đa 10m (tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng).

Khoảng cách:

- Từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

- Tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên cùng tuyến đường: 100m.

5.3.3. Bng quảng cáo đặt tại công trình/nhà ở riêng lẻ

a) Bảng quảng cáo đặt ốp vào mặt tường bên công trình/nhà ở phải tuân thủ các quy định sau:

- Diện tích: dưới 40m2

- Chiều cao tối đa 5 m, chiều dài không vượt quá gii hạn mặt tường tại vị trí đặt bảng. Slượng không quá 2 bảng. Toàn bộ diện tích mặt bảng quảng cáo phải gắn, ốp vào mặt tường bên và không được nhô lên quá sàn mái.

b) Đối với bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền của công trình/nhà phải tuân thủ các quy định sau:

- Bảng quảng cáo ngang:

+ Mỗi tầng chđược đặt một bảng, chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ; mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m;

+ Vị trí: p sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.

- Bảng quảng cáo dọc:

+ Chiều ngang tối đa 1 m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo, mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khi mặt tường công trình/nhà tối đa 0,2 m;

+ Vị trí đặt: Ốp sát vào mép tường đứng;

- Đi với công trình/nhà ở một tầng chđược đặt 1 bảng ngang và 1 bảng đứng.

5.3.4. Hộp đèn và bảng lật 3 mặt (trivision)

a) Đặt trên dải phân cách các tuyến đường nội thành, nội thị:

Chiều rộng dải phân cách

Diện tích tối đa mỗi mặt của phương tiện

Chiều cao tối đa từ mặt dải phân cách tới đỉnh phương tiện

Khoảng cách tối thiu giữa hai phương tiện liền kề

Lớn hơn 15m

12m2

5m

120m

Từ 8m đến 15m

8m2

5m

100m

Từ 6m đến 8m

6m2

5m

80m

Từ 4m đến 6m

4,5m2

5m

60m

Từ 1m đến 4m

2m2

5m

40m

CHÚ THÍCH:

- Với dải phân cách có chiều rộng lớn hơn 15m: Được lắp dựng phương tiện tại hai bên cạnh của dải phân cách theo hình thức so le.

- Không lắp đặt phương tiện quảng cáo là hộp đèn trên dải phân cách các tuyến đường nội thành tại thành phố Nha Trang

b) Đặt trên hai bên lề đường các tuyến đường nội thành, nội thị:

Hình thức:

1 trụ đỡ.

Diện tích:

Diện tích tối thiểu 2m2; tối đa 4,5m2

Chiu cao:

Tối đa từ mặt lề đường đến đnh của phương tiện: 5m.

Khoảng cách

- Tối thiểu giữa 2 phương tiện liền kề trên cùng 1 bên của tuyến đường: 80m.

- Từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của phương tiện tối thiểu là 0,6m.

5.3.5. Băng rôn dọc

Vị trí lp đặt:

Tại các trụ đỡ riêng hoặc tại các cột đèn chiếu sáng trên hai bên lề đường hoặc trên dải phân cách của các tuyến đường nội thành, nội thị.

Hình thức:

Băng-rôn phải được treo vào hệ giá cố định bằng thép không rỉ, liên kết chắc chn bên trên và bên dưới với thân trụ đỡ hoặc cột đèn. Trên dải phân cách lắp đặt băng rôn hai mặt.

Kích thước:

Cao 2m, rộng 0,8m.

Chiu cao:

Từ mặt đường lề đường hoặc mặt di phân cách đến cạnh đáy băng rôn không quá 1,4m.

Khoảng cách:

Tối thiểu giữa 2 phương tiện lin k trên cùng 1 bên của tuyến đường hoặc theo chiều dọc của dải phân cách: 40m.

5.3.6. Màn hình chuyên quảng cáo

Vị trí lắp đặt:

Trong khuôn viên các công viên, quảng trường trung tâm thương mại, siêu thị, sân bay, nhà ga, bãi đậu xe.

Diện tích:

Tối đa 100m2

Hình thức

Một trụ đỡ và các hình thức khác phù hợp quy định

Chiều cao:

Ti thiu 10m tính từ mặt đường đến cạnh dưới của phương tiện.

Quy định khác:

Không dùng âm thanh.

5.3.7. Biểu hiệu

Quy cách

Kiểu dáng

Biển hiệu ngang

Biển hiệu dọc

Vị trí lắp đặt:

Đặt ở cổng hoặc mặt tiền của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Đặt cổng hoặc mặt tiền của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Chiều cao:

Tối đa là 2m.

Ti đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

Chiều ngang:

Không vượt quá chiều ngang mặt tin nhà.

Ti đa 1m.

Nội dung phải thể hiện đầy đủ trên phương tiện:

- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

- Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Địa chỉ, điện thoại;

Chú thích: Việc thể hiện chữ trên biển hiệu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 18 của Luật Quảng cáo.

Quy định khác:

- Chỉ được phép lắp đặt bin hiệu trên va hè, lề đường trong phạm vi cho phép sử dụng tạm thời (ngoài mục đích giao thông). Brộng lớn nht của biển hiệu (đối với vỉa hè có bề rộng trên 3,0 m) là 1,5m (tính từ mép tiếp giáp nhà bên trong vỉa hè hay từ mốc chgiới đường đỏ trở ra hoặc từ mép bó vỉa lề đường tr vào). Riêng thành phố Nha Trang không được lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo trên vỉa hè, lề đường.

- Không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

5.3.8. Quảng cáo trên các phương tiện giao thông

- Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông;

- Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi một mặt của phương tiện giao thông.

- Việc thể hiện lô-gô hoặc biểu tượng của chphương tiện giao thông hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ giao thông trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5.3.9. Quảng cáo tại các trạm chờ xe buýt

- Bảng quảng cáo phải được thể hiện trực tiếp trên tấm bảng lưng của các trạm chờ xe buýt.

- Tại mỗi trạm chờ xe buýt chđược thể hiện một nội dung quảng cáo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

1. Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện quy hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về lĩnh vực quảng cáo; tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo; thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo; xác minh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- Phổ biến quy hoạch đến các tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố biết và thực hiện.

2. Sở Xây dựng

Hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình quảng cáo theo quy định của Luật Quảng cáo và theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định này.

3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật về quảng cáo và quy hoạch được phê duyệt. Thực hiện thỏa thuận vị trí xây dựng, lắp đặt bảng quảng cáo; kiểm tra việc chấp hành pháp luật, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động qung cáo trên địa bàn tỉnh, ngoài các quy định tại Quyết định này, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi thực hiện phải báo cáo UBND tnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (b/c);
- TT. T
nh ủy, HĐND, UBND tnh (b/c);
- TT Công báo t
nh;
- Lưu: VT, QP.

QD QH QC (3)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ ĐƯỢC PHÉP LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

VỊ TRÍ

PHƯƠNG TIỆN

SỐ LƯỢNG

PHẠM VI LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN

I. THÀNH PHỐ NHA TRANG

1. Nút giao đường Quốc lộ 1A và đường Phạm Văn Đồng (gần Khu đô thị mới Vĩnh Hòa)

Bảng tấm lớn

3

Trên phần đất trống (không có công trình/nhà ở) trong bán kính 120m tính từ tâm nút giao và phải cách mép lề đường gần nhất ti thiểu là 25m

2. Nút giao đường Quốc lộ 1A và đường tránh đèo Rù Rỳ (gần chân đèo Rù Rỳ)

Bảng tấm lớn

4

Trên phần đất trng (không có công trình/nhà ở) trong bán kính 120m tính từ tâm nút giao và phải cách mép lề đường bộ hoặc mép đường sắt gần nhất tối thiểu là 25m

3. Đường Nguyễn Tất Thành

Bảng tm lớn

20

Trên phần đất trng (không có công trình/nhà ở) dọc theo hai bên tuyến đường và phải cách mép lề đường gần nhất tối thiểu là 25m

Băng rôn dọc

300

Trên dải phân cách

Hộp đèn

150

Hai bên lđường và trên dải phân cách

4. Đường Trn Phú

Băng rôn dọc

300

Trên dải phân cách

Hộp đèn

30

Trên lề đường Phía tây

Màn hình quảng cáo

02

Khu vực trước Trung tâm Hội nghị tỉnh, 46 Trn Phú

5. Đường 2 tháng 4

Bảng tm nhỏ

10

Hai bên lề đường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

185

Trên dải phân cách

6. Đường 23 tháng 10

Băng rôn dọc

345

Trên dải phân cách

7. Đường Xóm Cn

Băng rôn dọc

20

Hai bên lề đường

Hộp đèn

08

Lđường phía bờ sông

8. Đường Cù Huân

Băng rôn dọc

20

Hai bên lđường

 

Hộp đèn

05

Lđường phía bờ sông

9. Đường Lê Thánh Tôn

Băng rôn dọc

36

Hai bên lề đường

Hộp đèn

10

Hai bên lđường

10. Đường Yersin

Băng rôn dọc

70

Hai bên lđường

Hộp đèn

15

Hai bên lđường

11. Đường Thái Nguyên

Băng rôn dọc

30

Hai bên lđường

Hộp đèn

05

Hai bên lề đường

12. Đường Hùng Vương

Băng rôn đọc

50

Hai bên lề đường

Hộp đèn

05

Hai bên lđường

13. Đường Nguyễn Chánh

Băng rôn dọc

20

Hai bên lđường

Hộp đèn

05

Hai bên lđường

14. Đường Lý Tự Trọng

Băng rôn dọc

30

Hai bên lđường

Hộp đèn

08

Hai bên lđường

15. Đường Hoàng Hoa Thám

Băng rôn đọc

34

Hai bên lđường

Hộp đèn

08

Hai bên lđường

16. Đường Phạm Văn Đồng

Băng rôn dọc

300

Trên dải phân cách

Hp đèn

50

Trên lđường khu vực phía Tây

Các tuyến đường còn lại trên địa bàn thành phố Nha Trang

Băng rôn dọc

 

Trên các trụ đèn hiện có và trên các trụ chuyên dụng

II. THÀNH PHỐ CAM RANH

1. Nút giao đường Hùng Vương và đường 3 tháng 4

Bảng tm nhỏ

01

Hai bên lề đường trong bán kính 120m tính từ tâm nút giao, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chgiới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m

2. Nút giao đường Hùng Vương và đường 22 tháng 8

Bảng tm nhỏ

04

Hai bên lđường trong bán kính 120m tính từ tâm nút giao, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m

3. Nút giao đường Hùng Vương và đường Nguyễn Trọng Kỷ

Bảng tm nhỏ

01

Hai bên lđường trong bán kính 120m tính từ tâm nút giao, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m

4. Đường Hùng Vương đoạn từ UBND phường Ba Ngòi đến ngã tư Phạm Văn Đồng - Hùng Vương

Băng rôn dọc

142

Hai bên lđường và trên dải phân cách

Hộp đèn

60

Trên dải phân cách

5. Đường 22 tháng 8

Băng rôn dọc

64

Trên dải phân cách và hai bên lề đường

Hộp đèn

10

Trên dải phân cách

6. Đường 3 tháng 4

Băng rôn dọc

104

Trên dải phân cách

Hộp đèn

54

Trên dải phân cách

7. Đường Phạm Văn Đồng

Bảng tm nhỏ

10

Hai bên lề đường trong bán kính 120m tính từ tâm nút giao, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc ch gii đường đỏ trra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m

Băng rôn dọc

180

Hai bên lề đường

8. Đường Nguyễn Trọng Kỷ

Băng rôn đọc

56

Trên dải phân cách

Hộp đèn

22

Trên dải phân cách

Trên các trụ đèn hiện có và trên các trụ chuyên dụng

Các tuyến đường còn lại trên địa bàn thành phố Cam Ranh

Băng rôn dọc

 

III. THỊ XÃ NINH HÒA

 

 

 

1. Nút giao đường QL1A và đường quy hoạch đi cảng Hòn Khói

Bảng tấm lớn

3

Trên phần đất trống (không có công trình/nhà ) trong bán kính 200m tính từ tâm nút giao và phải cách mép lề đường gần nhất tối thiu là 25m

2. Nút giao đường QL1A và đường QL26B (đường đi nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin)

Bảng tm lớn

3

Trên phần đất trng (không có công trình/nhà ở) trong bán kính 200m tính từ tâm nút giao và phải cách mép lề đường gần nhất tối thiểu là 25m

3. Nút giao đường QL1A và đường Trần Quý Cáp (ngã ba ngoài)

Bảng tm lớn

3

Trên phn đất trng (không có công trình/nhà ở) trong bán kính 200m tính từ tâm nút giao và phải cách mép lề đường gần nhất tối thiu là 25m

4. Nút giao đường QL1A và đường Trần Q Cáp (ngã ba trong)

Bng tm lớn

4

Trên phần đất trng (không có công trình/nhà ở) trong bán kính 200m tính từ tâm nút giao và phải cách mép lề đường gần nhất tối thiểu là 25m

5. Nút giao đường QL1A và đường Trần Quốc Tuấn

Bảng tm lớn

1

Trên phần đt trống (không có công trình/nhà ở) trong bán nh 200m tính từ tâm nút giao và phải cách mép lề đường gần nhất tối thiểu là 25m

6. Đường Trần Quý Cáp (đoạn tngã ba trong đến ngã ba ngoài)

Băng rôn dọc

80

Hai bên lđường

7. Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ UBND huyện đến nhà văn hóa huyện)

 

Bảng tm nhỏ

02

Hai bên lề đường, không được che chắn mặt tin của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ gii đường đỏ trra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

10

Hai bên lề đường

Hộp đèn

4

Hai bên lề đường

8. Đường Trần Quốc Tuấn (đoạn từ Trần Quý Cáp đến QL1A)

Bảng tấm nhỏ

2

Hai bên lđường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chgiới đường đỏ trở ra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

6

Hai bên l đường

Hộp đèn

4

Hai bên lđường

9. Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Trần Quý Cáp đến QL1A)

Bảng tm nhỏ

10

Hai bên lề đường, không được che chn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

30

Hai bên l đường

Hộp đèn

10

Hai bên l đường

10. Đường Nguyn Thị Ngọc Oanh (đoạn từ Trần Quý Cáp đến QL1A)

 

 

 

Băng rôn dọc

80

Hai bên lề đường và dải phân cách

Hộp đèn

15

Dải phân cách

11. Đường 2 tháng 4

Bảng tấm nhỏ

10

Hai bên lề đường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

90

Hai bên lđường và trên di phân cách

Hộp đèn

08

Trên dải phân cách

Các tuyến đường còn lại trên địa bàn Thị xã Ninh Hòa

Băng rôn dọc

 

Trên các trụ đèn hiện có và trên các trụ chuyên dụng

IV. HUYỆN DIÊN KHÁNH

1. Đường 23 tháng 10 (từ cầu Ông Bộ đến cây Dầu đôi)

Băng rôn dọc

40

Hai bên lề đường

2. Đường Lạc Long Quân

Băng rôn dọc

30

Hai bên l đường

3. Đường Lý Tự Trọng

Băng rôn dọc

10

Hai bên lề đường

4. Các tuyến đường còn lại trên địa bàn huyện Diên Khánh

Băng rôn dọc

 

Trên các trụ đèn hiện có và trên các trụ chuyên dụng

V. HUYN CAM LÂM

1. Đại lộ Nguyễn Tất Thành từ chân đèo Cù Hin đến sân bay Cam Ranh

Bảng tấm lớn

20

Trên dải phân cách (theo trục tim)

Hộp đèn

100

Hai bên lề đường

2. Đường Phạm Văn Đng

Bng tấm nhỏ

05

Hai bên l đường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tin tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

80

Hai bên lề đường và trên dải phân cách

Hộp đèn

14

Trên di phân cách

3. Đường Đinh Tiên Hoàng

Bảng tm nhỏ

02

Hai bên lề đường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

60

Hai bên lđường và trên dải phân cách

Hộp đèn

30

Trên di phân cách

4. Đường Lý Thái T

Bảng tm nhỏ

01

Hai bên lề đường, không được che chắn mặt tin của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

30

Hai bên lề đường và trên di phân cách

Hộp đèn

15

Trên dải phân cách

Các tuyến đường còn lại trên địa bàn huyện Cam Lâm

Băng rôn dọc

 

Trên các trụ đèn hiện có và trên các trụ chuyên dụng

VI. HUYỆN VẠN NINH

1. Nút giao đường QL1A và đường tỉnh lộ 651 (đường đi Đầm Môn)

Bảng tm lớn

3

Trên phần đất trống (không có công trình/nhà ở) trong bán kính 200m tính từ tâm nút giao và phải cách mép lề đường gần nhất tối thiu là 25 m

2. Nút giao đường Hùng Vương và đường Lê Hồng Phong (bến xe Vạn Giã)

Bảng tấm nhỏ

3

Hai bên lđường trong bán kính 120m tính từ tâm nút giao, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chgiới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m

3. Nút giao đường Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo (gần cầu Hiền Lương)

Bảng tm nhỏ

3

Hai bên lề đường trong bán kính 120m tính từ tâm nút giao, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m

4. Đường Hùng Vương (đoạn từ cầu Hiền Lương đến chắn Giã)

Băng rôn dọc

100

Trên dải phân cách

Hộp đèn

30

Trên di phân cách

5. Đường Lê Hồng Phong

Băng rôn đọc

25

Trên lđường phía tây

Hộp đèn

10

Trên lề đường phía tây

6. Đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo bên giáp bin)

Băng rôn dọc

45

Trên lđường phía tây

Hộp đèn

20

Trên lề đường phía tây

7. Đường Ngô Gia Tự (đoạn từ QL1A đến biển)

Băng rôn đọc

30

Hai bên lề đường

Hộp đèn

10

Hai bên lđường

8. Đường 14 tháng 8 (đoạn từ QL1A đến biển)

Băng rôn đọc

30

Hai bên lề đường

Hộp đèn

10

Hai bên lề đường

Các tuyến đường còn lại trên địa bàn huyện Vạn Ninh

Băng rôn dọc

 

Trên các trụ đèn hiện có và trên các trụ chuyên dụng

VII. HUYỆN KHÁNH SƠN

 

 

 

1. Nút giao đường Lê Duẩn và đường Lạc Long Quân

Hộp đèn

4

Hai bên lề đường

2. Nút giao đường Lê Duẩn và đường vào cầu treo

Hộp đèn

4

Hai bên lề đường

3. Đường Lê Duẩn (đoạn ttrụ sở Công an huyện đến cầu huyện đội)

Bảng tấm nhỏ

10

Hai bên lề đường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

40

Hai bên lđường

Hộp đèn

20

Hai bên lđường

4. Đường Lạc Long Quân

Bảng tm nhỏ

4

Hai bên lề đường, không được che chn mặt tin của các công trình/ nhà ở và từ mốc chgiới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

30

Hai bên lề đường

Hộp đèn

10

Hai bên lề đường

5. Đường Trn Phú

Bảng tm nhỏ

4

Hai bên lề đường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chgiới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

20

Hai bên lề đường

Hộp đèn

10

Hai bên lề đường

6. Đường Hoàng Văn Thụ

Bảng tấm nhỏ

2

Hai bên lề đường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đtrở ra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

20

Hai bên l đường

Hộp đèn

8

Hai bên lề đường

Các tuyến đường còn lại trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Băng rôn dọc

 

Trên các trụ đèn hiện có và trên các trụ chuyên dụng

VIII. HUYỆN KHÁNH VĨNH

 

 

 

1. Cầu sông Khế trên đường Hùng Vương.

Bảng tm lớn

0

Trên phân đất trng (không có công trình/nhà ở) trong bán kính 120m tính từ tâm vị trí theo quy định và phải cách mép lề đường gần nhất tối thiểu là 25m

Hộp đèn

02

Hai bên lđường

2. Nút giao đường 2 tháng 8 và đường Lê Hồng Phong (ngã năm trung tâm)

Bảng tm lớn

2

Trên phn đất trống (không có công trình/nhà ở) trong bán kính 180m tính từ tâm nút giao và phải cách mép lề đường gần nhất tối thiểu là 25m

Hộp đèn

5

Hai bên lề đường

3. Đường 2 tháng 8 (đoạn từ cu Sông Khế đến cầu Thác Ngựa)

Bảng tấm nh

15

Hai bên lđường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

40

Hai bên lề đường

Hộp đèn

10

Hai bên l đường

4. Đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 2 tháng 8 đến huyện đi Khánh Vĩnh)

Bảng tm nh

4

Hai bên lđường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà và từ mc chgiới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

 

Hai bên lề đường

 Hp đèn

 

Hai bên lề đường

5. Đường Nguyễn Văn Trỗi từ ngã năm trung tâm thị trấn đến đường Quang Trung

Bảng tm nhỏ

2

Hai bên lề đường, không được che chắn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đó trở ra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

6

Hai bên lề đường

Hộp đèn

2

Hai bên lề đường

6. Đường Trân Quý Cáp (đoạn từ Lê Hồng Phong đến Quang Trung)

Bảng tấm nhỏ

2

Hai bên lề đường, không được che chn mặt tin của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cạnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

2

Hai bên lề đường

Hộp đèn

2

Hai bên lđường

7. Đường Hoàng Quốc Việt

Bảng tấm nhỏ

5

Hai bên lề đường, không được che chn mặt tiền của các công trình/ nhà ở và từ mốc chỉ giới đường đỏ trở ra đến cnh của phương tiện tối đa là: 0,6m.

Băng rôn dọc

5

Hai bên lề đường

Hộp đèn

2

Hai bên lề đường

Các tuyến đường còn lại trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

Băng rôn dọc

 

Trên các trụ đèn hiện có và trên các trụ chuyên dụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2965/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 21/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2965/QĐ-UBND

348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295512