• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 2996/QĐ-UBND năm 2016 về quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống phi lao áp dụng cho Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình

Tải về Quyết định 2996/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG PHI LAO ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN NAM QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1681/SNN-CCLN ngày 21/9/2016 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2493/STC-GCS ngày 20/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống phi lao áp dụng cho Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình, như sau:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Cây sinh trưởng tốt, cân đối, không công queo, sâu bệnh, trầy xước, dập nát, vỡ bầu; cây có bầu P.E 12cm x 18cm; chiều cao vút ngọn từ 1,2m đến 1,5m; đường kính cổ rể từ 1,0cm đến 1,5cm; thời gian ươm từ 10 đến 15 tháng; có giấy chứng nhận nguồn gốc giống của lô cây con theo quy định.

- Đơn giá: 2.300 đồng/cây.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, KTTH;
- Lưu: VT, CVCN.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Minh Ngân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2996/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 29/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 2996/QĐ-UBND

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326907