• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Quyết định 30/2013/QĐ-UBND biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tải về Quyết định 30/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2013/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 09 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU GIÁ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TẠI ĐÔ THỊ, KHU VỰC NÔNG THÔN VÀ NƯỚC DÙNG CHO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13, ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP , ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP , ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP , ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BNNPTNT, ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC , ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc Ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 80/TTr-STC, ngày 23/4/2013; Tờ trình số 83/TTr-STC, ngày 02 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau:

1. Biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị:

STT

Đối tượng sử dụng nước

Đơn giá (đồng/m3)

1

Các hộ dân cư

6.500

2. Biểu giá nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn:

STT

Đối tượng sử dụng nước

Đơn giá (đồng/m3)

1

Các hộ dân cư

4.000

3. Biểu giá nước sạch dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ:

a. Khu vực đô thị:

STT

Đối tượng sử dụng nước

Đơn giá (đồng/m3)

1

Cơ quan hành chính, sự nghiệp

9.200

2

Hoạt động sản xuất vật chất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

7.900

3

Hoạt động sản xuất vật chất (trừ đối tượng 3)

9.700

4

Kinh doanh dịch vụ

12.000

b. Khu vực nông thôn:

STT

Đối tượng sử dụng nước

Đơn giá (đồng/m3)

1

Cơ quan hành chính, sự nghiệp

6.000

2

Hoạt động sản xuất vật chất

7.000

3

Kinh doanh dịch vụ

8.000

(Biểu giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí nước thải sinh hoạt)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 985/QĐ-UBND, ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, các tổ chức, hộ gia đình có hợp đồng sử dụng nước căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

 

 

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 79/2014/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 19/05/2017)

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và điểm a khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị
(Xem biểu giá kèm văn bản)

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 06/05/2019)

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 ... của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

“1. Biểu giá tiêu thụ nước sinh hoạt tại đô thị

(Nội dung chi tiết xem tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 79/2014/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 19/05/2017)
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 06/05/2019)
- Điểm này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 06/05/2019)

Điều 1. Sửa đổi ... Điểm a Khoản 3 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
...
“3. Biểu giá nước sạch dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ

a) Khu vực đô thị

Đơn vị cấp nước quyết định giá nước sạch phù hợp với phương án giá nước sạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo nguyên tắc tổng các mức giá nước bình quân gia quyền cho các mục đích sử dụng bằng mức giá tiêu thụ nước sạch bình quân khu vực đô thị là 8.460 đ/m3 (đã bao gồm thuế VAT)”.

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 79/2014/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 19/05/2017)

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 và điểm a khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn và nước dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh dịch vụ khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:
...
3. Biểu giá nước sạch dùng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, khu công nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ

a) Khu vực đô thị
(Xem biểu giá kèm văn bản)

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 14/2017/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 06/05/2019)
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 79/2014/QĐ-UBND (VB hết hiệu lực: 19/05/2017)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 09/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 30/2013/QĐ-UBND

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
208039