• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Quá cảnh hàng hóa

 

Quyết định 30/QĐ-BGTVT năm 2015 công bố tạm thời bổ sung tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 30/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 30/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ TẠM THỜI BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tạm thời bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam

Công bố tạm thời bổ sung một số tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Cục: HKVN, ĐTNĐ, HHVN, ĐSVN;
- Tổng cục ĐBVN;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu VP, VT (Ng10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 30/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Cửa khẩu nhập hoặc xuất

Lộ trình

Cửa khẩu xuất hoặc nhập

1

Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)

QL8 - QL15 - QL1A - QL12C

Cảng Hòn La (Quảng Bình)

2

Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình)

QL12 - QL1 - TL536 - QL46

Cảng Cửa Lò (Nghệ An)

3

Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị)

QL9 - QL1A

Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)

QL9 - QL1A

Cảng Hòn La (Quảng Bình)

QL9 - QL1A - TL536 - QL46

Cảng Cửa Lò (Nghệ An)

4

Cha Lo (Quảng Bình)

QL 12A - Đường Hồ Chí Minh - QL8A - QL1A - TL536 - QL46

Cảng Cửa Lò (Nghệ An)

5

Na Mèo (Thanh Hóa)

QL217 - QL1 - TL536 - QL46

Cảng Cửa Lò (Nghệ An)

6

Thanh Thủy (Nghệ An)

QL46 - QL1 - TL536 - QL46

Cảng Cửa Lò (Nghệ An)

Ghi chú: QL - viết tắt của từ “Quốc lộ”; TL - viết tắt của từ “Tỉnh lộ”.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 30/QĐ-BGTVT

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263017