• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 3087/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (Km123+105,17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 3087/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3087/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL20 ĐOẠN BẢO LỘC - ĐÀ LẠT (KM123+105,17 - KM268) TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH LÂM ĐỒNG THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT) KẾT HỢP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc Công bố Danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (Km123+105,17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (Km123+105,17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Quyết định này thay thế Quyết định số 470/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Giao Văn phòng Bộ GTVT phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP , Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án 7, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Lưu VT, Ban ĐTCT (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QL20 ĐOẠN BẢO LỘC - ĐÀ LẠT (KM123+105,17 - KM268) TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH LÂM ĐỒNG THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT) KẾT HỢP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)
(Kèm theo Quyết định số 3087/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm thực hiện dự án (Tỉnh, Thành phố)

Các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)

1

Dự án khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Bảo Lộc - Đà Lạt (Km123+105,17 - Km268) trên địa phận tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) kết hợp Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên QL20, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế du lịch cho hai tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, đặc biệt là để phục vụ vận chuyển các sản phẩm nhôm và phát triển ngành công nghiệp nhôm và bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT

Tỉnh Lâm Đồng

Chiều dài khoảng 126,5km; Quy mô đường cấp III đồng bằng, các đoạn qua đô thị mở rộng theo quy hoạch.

6.082 (phần đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT khoảng 1.273 tỷ đồng; Phần theo hình thức BT khoảng 4.809 tỷ đồng)

Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư, Bộ GTVT, điện thoại 84-4-39416369, FAX: 84-4-39423291

Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3087/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3087/QĐ-BGTVT

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209524