• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Quyết định 3094/QĐ-BGTVT năm 2013 Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Quyết định 3094/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3094/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA HỘI KHOA HỌC – KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 22/2002/QĐ-TTg ngày 30/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 27/2003/TT-BTC ngày 01/4/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam và các hội thành viên thuộc Trung ương hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ liên quan thuộc Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục chuyên ngành, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Chủ tịch Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

QUY ĐỊNH

VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA HỘI KHOA HỌC – KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM VÀ CÁC HỘI THÀNH VIÊN THUỘC TRUNG ƯƠNG HỘI
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3094/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Điều 1. Quy định chung

1. Đối tượng thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quyết định này là Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam và các hội thành viên thuộc Trung ương Hội, sau đây gọi chung là Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam.

2. Cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam là Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục, các Cục quản lý chuyên ngành, các chủ đầu tư dự án, cơ quan chủ trì đề án (sau đây gọi chung là các cơ quan).

3. Đối tượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội là các chính sách, chương trình, chiến lược, quy hoạch, dự án, đề án… chuyên ngành giao thông vận tải có tính chất phức tạp, ưu tiên, trọng điểm hoặc đa ngành, do các cơ quan xây dựng, thực hiện hoặc trình cấp trên phê duyệt (sau đây gọi tắt là đề án).

4. Mục đích của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam là cung cấp cho các cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm các cơ sở, luận cứ khoa học độc lập, khách quan trong việc đề xuất, xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện đề án.

5. Tính chất của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam là không vì lợi nhuận, không phải là hoạt động nghề nghiệp, là sự thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ tham gia đóng góp trí tuệ vào các hoạt động của Nhà nước, của Bộ Giao thông vận tải.

6. Tư vấn là hoạt động trợ giúp về tri thức, kinh nghiệm, cung cấp các thông tin, tư liệu cùng các ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị trong việc đề xuất, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt đề án.

7. Phản biện là hoạt động cung cấp các thông tin, tư liệu cùng các ý kiến phân tích, đánh giá tính khả thi và các kiến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án đối với mục tiêu và các điều kiện ràng buộc ban đầu hoặc thực trạng đặt ra.

8. Giám định xã hội là hoạt động theo dõi việc thực hiện đề án, đưa ra các ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị kịp thời về việc tổ chức thực hiện, mục tiêu, nội dung hoặc chất lượng đề án.

Điều 2. Hình thức thực hiện

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam được thực hiện theo các hình thức sau:

1. Các cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam đối với các đề án thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình hoặc các đề án trình cấp trên phê duyệt.

2. Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam tự đề xuất nhiệm vụ cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án mà Hội quan tâm thì có văn bản đề xuất, kiến nghị gửi tới các cơ quan có liên quan vá cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc đặt yêu cầu.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Chủ động đặt yêu cầu tư vấn, phản biện hoặc giám định xã hội cho Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam và các Hội thành viên đối với các đề án nêu tại khoản 3 Điều 1 của quy định này.

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tư liệu cần thiết, bảo đảm các điều kiện thuận lợi về kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất (nếu có thỏa thuận) cho Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu.

3. Xử lý các kiến nghị trong văn bản tư vấn, phản biện hoặc giám định xã hội của Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam. Văn bản tư vấn, phản biện hoặc giám định xã hội của các Hội được tập hợp trong hồ sơ đề án gửi trình các cấp có thẩm quyền.

Điều 4. Trách nhiệm của Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam

1. Thực hiện các biện pháp tổ chức thích hợp để tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên gia giỏi ở Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam, các tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các đề án được yêu cầu với chất lượng cao.

2. Đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ thực hiện và tính độc lập, khách quan, trung thực của nội dung báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội của mình.

3. Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện, giám định xã hội và những ý kiến do mình đề xuất.

4. Quản lý, bảo mật (nếu có yêu cầu) các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung cấp, bảo quản các phương tiện kỹ thuật (nếu được giao sử dụng) và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.

5. Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của hội và báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Cơ chế tài chính

Nguyên tắc xác định kinh phí cho các hình thức hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam là phi lợi nhuận, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2003/TT-BTC ngày 01/4/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn theo cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Hội Khoa học - Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện quy định này.

2. Giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Bộ theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan liên quan có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3094/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 07/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3094/QĐ-BGTVT

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210161