• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


 

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa do tỉnh Long An quản lý

Tải về Quyết định 31/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 05 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỤC VỚT TÀI SẢN CHÌM ĐẮM TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA DO TỈNH QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1580/TTr-SGTVT ngày 14/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa do tỉnh quản lý, cụ thể như sau:

1. Sở Giao thông vận tải phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa do tỉnh quản lý đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu hoặc thuộc sở hữu nhà nước và tài sản chìm đắm gây nguy hiểm trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không tổ chức trục vớt hoặc không có khả năng đảm bảo thực hiện trục vớt đúng thời hạn được quy định hoặc đã quá thời hạn phải kết thúc hoạt động trục vớt.

2. Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm đối với tài sản gây nguy hiểm đã xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm, đồng thời có trách nhiệm:

a) Tổ chức lập phương án trục vớt trình Sở Giao thông vận tải phê duyệt đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm trong các trường hợp sau đây: chủ sở hữu tài sản chìm đắm không thực hiện lập phương án trục vớt tài sản chìm đắm đúng thời hạn theo quy định, tài sản chìm đắm gây nguy hiểm không xác định được chủ sở hữu hoặc thuộc sở hữu nhà nước.

b) Tổ chức thực hiện trục vớt đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm trong trường hợp chủ sở hữu tài sản không tổ chức trục vớt hoặc không có khả năng bảo đảm thực hiện trục vớt tài sản chìm đắm đúng thời hạn được quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 05/2017/NĐ-CP hoặc đã quá thời hạn phải kết thúc hoạt động trục vớt.

c) Theo dõi, báo cáo kịp thời quá trình trục vớt đối với tài sản chìm đắm gây nguy hiểm đã xác định được chủ sở hữu tài sản chìm đắm.

Điều 2.

- Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quyết định này.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT (b/c);
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh (SX);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, SGTVT, Hai.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Trần Văn Cần
Ngày ban hành: 05/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 31/2017/QĐ-UBND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369740