• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 3137/QĐ-UBND năm 2014 Phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020

Tải về Quyết định 3137/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KH
ÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3137/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 162/TTr-SLĐTBXH ngày 19/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về xây dựng và tổ chức thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, nhằm tạo ra môi trường sống an toàn, thân thiện với trẻ em; tạo cơ hội cho tất cả trẻ em đều có sự khởi đầu tốt đẹp nhất trong cuộc sống, được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của mình, có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và nhân cách.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020 có 129/140 (92%) xã, phường, thị trấn được công nhận phù hợp với trẻ em, cụ thể như sau:

- Năm 2014: Có 80% (112/140) xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

- Năm 2015: Có 82% (115/140) xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

- Năm 2016: Có 84% (118/140) xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

- Năm 2017: Có 86% (120/140) xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

- Năm 2018: Có 88% (123/140) xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

- Năm 2019: Có 90% (126/140) xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

- Năm 2020: Có 92% (129/140) xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

2. Các giải pháp chính

2.1. Lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp nắm được những nội dung chủ yếu của các tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2014 - 2020

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Xây dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em là tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành mục tiêu về trẻ em theo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020. Vì vậy, hàng năm sẽ đưa chỉ tiêu thực hiện những Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt ở cấp xã phải có nghị quyết, chương trình, kế hoạch về bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

- Các sở, ngành có liên quan đến việc thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em có trách nhiệm xây dựng các đề án, kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đã đạt nhưng còn ở mức thấp, nhằm nâng cao chất lượng của công tác xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em như: giảm trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em bị xâm hại, bạo lực; trẻ em lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; trẻ em lao động xa gia đình. Tăng tỷ lệ trẻ em huy động đến trường lớp mầm non; đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em. Tổ chức các hoạt động để trẻ em tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề có liên quan.

2.2. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, gia đình, cộng đồng trong thực hiện Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức và phương tiện truyền thông khác nhau đến 100% cán bộ công chức cấp xã, đến các gia đình, cộng đồng về những nội dung chủ yếu của Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Khánh Hòa, nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng và gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Lồng ghép với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư với các chương trình dự án có liên quan, tạo điều kiện thực hiện tốt các tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Phát huy sáng kiến của cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

2.3. Tăng cường nguồn lực tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp trong giai đoạn 2010 - 2013

- Đảm bảo ngân sách chi thường xuyên cho các đề án, kế hoạch có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được phê duyệt.

- Có chính sách khuyến khích cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua việc tham gia thực hiện các đề án, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhằm giúp các địa phương giải quyết tốt hơn các vấn đề bức xúc của trẻ em.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình, dự án về bảo vệ chăm sóc trẻ em có hiệu quả.

2.4. Đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thúc đẩy việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em ở địa phương

Cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành đối với xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời giúp xã, phường, thị trấn thực hiện đúng các kế hoạch đã đề ra.

Việc đánh giá các tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em tại các xã, phường, thị trấn phải đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công bằng và công khai, đúng thời gian quy định, không để xảy ra tình trạng làm đối phó; có quyết định công nhận những xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2.5. Chú trọng công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã.

- Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Duy trì và củng cố đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở thôn, tổ dân phố; có kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực công tác cho đội ngũ cộng tác viên nhằm đảm bảo các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được triển khai có hiệu quả ở địa bàn dân cư.

3. Kinh phí

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán chi hàng năm bảo đảm các hoạt động của Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, các sở ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch này, cần tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

4.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông, đào tạo, tham mưu, phối hợp chỉ đạo quản lý và giám sát các hoạt động thực hiện Kế hoạch.

- Căn cứ kế hoạch được duyệt, phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu các biện pháp nhằm thực hiện đạt các mục tiêu của Kế hoạch đã đề ra. Tổ chứckết tình hình thực hiện Kế hoạch vào năm 2017 và tổng kết vào năm 2020.

- Chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Khánh Hòa tổ chức các hoạt động truyền thông về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trong tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cơ sở trong việc lập kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

- Định kỳ phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện:

+ Tiêu chí 1: Mức độ chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

+ Tiêu chí 3: Tỷ lệ trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lang thang kiếm sống, làm việc xa gia đình.

+ Tiêu chí 7: Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc.

+ Tiêu chí 13: Tỷ lệ trẻ em được tham dự tọa đàm, diễn đàn trẻ em các cấp, trao đổi, đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến thực hiện quyền trẻ em (gọi tắt là Tỷ lệ trẻ em được thực hiện quyền tham gia).

+ Tiêu chí 15: Thực hiện các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

4.2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát UBND cấp xã thực hiện Tiêu chí 2: Tỷ lệ trẻ em được khai sinh đúng quy định.

4.3. Công an tỉnh

- Có biện pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa, giảm dần tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên.

- Chỉ đạo và giám sát, báo cáo kết quả thực hiện:

+ Tiêu chí 4: Tỷ suất trẻ em bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bắt cóc.

+ Tiêu chí 5: Tỷ suất trẻ em có các vấn đề xã hội (vi phạm pháp luật, nghiện ma túy).

4.4. Sở Y tế

- Tham mưu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chăm sóc trẻ em do ngành quản .

- Chỉ đạo và giám sát các cơ sở y tế trực thuộc thực hiện:

+ Tiêu chí 6: Tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích.

+ Tiêu chí 8: Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng trong năm đánh giá.

+ Tiêu chí 9: Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi).

+ Tiêu chí 10: Tỷ lệ trẻ em được khám sức khỏe tổng quát ít nhất 01 lần trong năm.

- Phối hợp giám sát việc thực hiện Kế hoạch hàng năm và đề xuất các giải pháp cho những năm tiếp theo.

4.5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho học sinh bỏ học trở lại trường, tổ chức phụ đạo bồi dưỡng học sinh yếu kém, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp phổ cập, lớp học tình thương tại các xã, phường, thị trấn có nhiều trẻ em bỏ học, lao động kiếm sống để các em có điều kiện học tập.

- Chỉ đạo và giám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện:

+ Tiêu chí 11: Tỷ lệ trẻ em đến trường, lớp mầm non.

+ Tiêu chí 12: Tỷ lệ trẻ em tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Tiêu chí 13.

- Phối hợp giám sát việc thực hiện Kế hoạch hàng năm và đề xuất các giải pháp cho những năm tiếp theo.

4.6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn, kiểm tra Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn thực hiện Tiêu chí 14: Điểm vui chơi, giải trí và tổ chức hoạt động văn hóa, vui chơi, rèn luyện thể chất cho trẻ em.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các ngành liên quan sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc ngành quản lý để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ cho thanh thiếu nhi.

- Tham mưu xây dựng, chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.

4.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa chỉ tiêu về tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho việc đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện đạt kết quả Kế hoạch.

4.8. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan trong việc cân đối ngân sách hàng năm cho các đề án, kế hoạch thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020.

4.9. Sở Nội vụ

Đề xuất nội dung, hình thức khen thưởng cho những xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em liên tục 03, 05 năm liền.

4.10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; các nội dung liên quan đến công tác xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

4.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

- Lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để vận động nhân dân thực hiện. Phối hợp với các ngành thực hiện Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

- Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em có liên quan; tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, phòng, tránh các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, bóc lột lao động, rơi vào tệ nạn xã hội; phòng tránh tai nạn thương tích...; đẩy mạnh công tác quản lý các tụ điểm vui chơi của trẻ em; tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh thu hút sự tham gia của trẻ em.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các sở, ngành và các địa phương thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em có liên quan; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về vai trò của người mẹ trong nuôi dạy con tốt; tổ chức tọa đàm để tìm giải pháp hỗ trợ đối với tình trạng trẻ em bỏ học và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ dưới 05 tuổi, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em...

4.12. UBND các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2014 - 2020 ở địa phương. Hàng năm, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các hoạt động về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em tại địa phương.

- Hàng năm phát động các xã, phường, thị trấn đăng ký thực hiện vào đầu năm và xét công nhận vào cuối năm. Định kỳ báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Phân công các ngành chức năng của huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em do ngành mình phụ trách nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch một cách cụ thể và có tính khả thi cao. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em hàng năm.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn căn cứ vào kế hoạch của huyện, thị xã, thành phố để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể ở từng địa phương. Xem đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

5. Chế độ báo cáo

- Hàng năm các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động thực hiện các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trong tháng 01.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11 hàng năm.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện việc xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em của tỉnh trước ngày 10/12 hàng năm.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các Giám đốc Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ LĐTB&XH (để b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, các đoàn thể thuộc tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành liên quan;
- Đài PT-TH, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, TmN, QP, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3137/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3137/QĐ-UBND

123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258628