• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 3143/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Ninh giai đoạn 2011 – 2025 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải về Quyết định 3143/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3143/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA NINH GIAI ĐOẠN 2011 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ/TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 5799/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Ninh giai đoạn 2011 - 2025;

Xét nội dung Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2014 của UBND huyện Hòa Vang về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Ninh (giai đoạn 2011 – 2025);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 339/TTr-SXD ngày 12 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Ninh giai đoạn 2011 – 2025, kèm theo hồ sơ quy hoạch do Viện Quy hoạch xây dựng lập với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch:

- Phạm vi ranh giới: xã Hòa Ninh nằm ở phía Tây Bắc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

+ Phía Bắc giáp: xã Hòa Liên và xã Hòa Bắc;

+ Phía Nam giáp: xã Hòa Phú;

+ Phía Đông giáp: xã Hòa Nhơn và xã Hoa Sơn;

+ Phía Tây giáp: tỉnh Quảng Nam.

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ địa giới hành chính xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, diện tích tự nhiên 10.388,7 ha

- Quy mô dân số: 4.633 người (năm 2011).

2. Giai đoạn quy hoạch: Giai đoạn từ 2011 – 2025.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Khớp nối lại các đồ án có Quyết định hủy hoặc điều chỉnh quy hoạch.

- Xác định rõ ranh giới đất ở và các loại đất khác.

a. Định hướng phát triển:

- Định hướng phát triển dân số đến năm 2025: 7.008 người.

- Định hướng về đất đai sau điều chỉnh:

Stt

Loại đất

Đến năm 2025

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TOÀN XÃ

10.388,7

100,00

A

Đất xây dựng điểm dân cư nông thôn

351,16

3,38

B

Đất khác (nông nghiệp, đồi núi, mồ mả, sông, hồ …)

8.322,69

80,11

C

Đất dự án thành phố

1.714,85

16,51

- Định hướng về loại hình, tính chất các ngành kinh tế chủ đạo: trồng lúa năng suất cao, rau sạch, nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế vườn với các loại hoa thời vụ, cây cảnh,...

b. Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

* Các điểm dân cư:

- Điểm dân cư số 1: hình thành trên cơ sở thôn Hòa Trung và thôn Một .

+ Diện tích đất ở: 79,28 ha.

Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng: 58,37 ha.

+ Đất ở mới: 20,91 ha.

+ Số người: 1.948 người.

+ Số hộ: 487 hộ.

- Điểm dân cư số 2: hình thành trên cơ sở thôn Trung Nghĩa.

+ Diện tích đất ở: 111,31 ha.

Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng: 86,76 ha.

+ Đất ở mới: 24,55 ha.

+ Số người: 2.735 người

+ Số hộ: 683 hộ.

- Điểm dân cư số 3: hình thành trên cơ sở thôn Năm, thôn Mỹ Sơn, thôn Đông Sơn và thôn Sơn Phước.

+ Diện tích đất ở: 98,31 ha.

Trong đó:

+ Đất ở hiện trạng: 53,06 ha.

+ Đất ở mới: 45,25 ha.

+ Số người: 2.415 người.

+ Số hộ: 603 hộ.

Điều 2.

- UBND xã Hòa Ninh có trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng liên quan thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định. Đồng thời chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt theo quy định.

- Giao UBND huyện Hòa Vang, Sở Xây dựng quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Những nội dung tại Quyết định số 5799/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2012 không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT;
- Lưu: VT, QLĐTh.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3143/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 17/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3143/QĐ-UBND

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234032