• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 3147/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3147/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ BỊ BÃI BỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 15 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ thủ tục hành chính Danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ thuộc lĩnh vực công thương tại Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và công bố Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Quang Hoài Nam

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG BỊ BÃI BỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

C. Lĩnh vực công thương

1

T-CTH-279108-TT

Danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ

Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2016 của UBND thành phố bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thành phố Cần Thơ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3147/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Trương Quang Hoài Nam
Ngày ban hành: 12/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3147/QĐ-UBND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331384