• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật


 

Quyết định 3174/QĐ-BTP năm 2014 Quy chế quản lý, sử dụng Cộng tác viên của Bộ Tư pháp trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Tải về Quyết định 3174/QĐ-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3174/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ngày 16/4/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng Cộng tác viên của Bộ Tư pháp trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp);
- Lưu: VT, Cục KTVB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG CÔNG TÁC PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3174/QĐ-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý, sử dụng Cộng tác viên trong công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng của Quy chế này bao gồm: các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ thực hiện pháp điển, Cộng tác viên pháp điển và Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

Điều 2. Cộng tác viên pháp điển

Cộng tác viên pháp điển là các chuyên gia, nhà khoa học có kiến thức về công tác pháp điển hoặc có kinh nghiệm chuyên môn về pháp luật phù hợp với nội dung đề mục được đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ký hợp đồng cộng tác để thực hiện công tác pháp điển (sau đây gọi tắt là Cộng tác viên).

Điều 3. Thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc quản lý, sử dụng Cộng tác viên

1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

a) Lập Danh sách nguồn Cộng tác viên pháp điển và công bố Danh sách Cộng tác viên trên Trang thông tin điện tử pháp điển để các cơ quan, đơn vị thực hiện pháp điển biết, tham khảo thực hiện thuê Cộng tác viên theo quy định; thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình thực hiện hoạt động pháp điển của Cộng tác viên để kịp thời đưa ra khỏi Danh sách nguồn Cộng tác viên pháp điển những người vi phạm hợp đồng hợp tác hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời thực hiện việc cập nhật bổ sung nguồn Cộng tác viên mới.

Người có nguyện vọng làm nguồn Cộng tác viên pháp điển gửi Đơn xin công nhận nguồn Cộng tác viên pháp điển đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (theo Mẫu kèm theo) để Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật xem xét quyết định công nhận, đưa vào Danh sách nguồn Cộng tác viên pháp điển.

b) Thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về công tác pháp điển cho những người có tên trong Danh sách nguồn Cộng tác viên.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

a) Thủ trưởng đơn vị thực hiện pháp điển có quyền ký hợp đồng cộng tác với người đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Quy chế này, có nguyện vọng làm Cộng tác viên theo nhu cầu thực tế và phạm vi, tính chất công việc thực hiện pháp điển của đơn vị; thông báo cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về việc ký hợp đồng thuê Cộng tác viên và tình hình thực hiện công việc của Cộng tác viên.

Đơn vị thực hiện pháp điển không được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế của đơn vị làm Cộng tác viên với đơn vị mình.

b) Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện pháp điển có thể tham khảo Danh sách nguồn Cộng tác viên do Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lập để ký hợp đồng thuê Cộng tác viên thực hiện công tác pháp điển thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của đơn vị mình.

Chương II

HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỘNG TÁC VIÊN

Điều 4. Hợp đồng cộng tác

1. Đơn vị thực hiện pháp điển ký hợp đồng cộng tác với Cộng tác viên theo nhu cầu cụ thể của công tác pháp điển tại đơn vị.

2. Hợp đồng cộng tác phải có những nội dung cơ bản sau đây: Thông tin về đơn vị sử dụng cộng tác viên; Họ tên, số chứng minh thư nhân dân, điện thoại và địa chỉ liên hệ của Cộng tác viên; Nội dung công việc phải thực hiện; Yêu cầu về chất lượng kết quả thực hiện công việc và thời hạn hoàn thành, giao nộp sản phẩm; Phương thức báo cáo, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện công việc; thù lao và thanh toán thù lao; Cơ chế giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh từ quá trình thực hiện hợp đồng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Cộng tác viên pháp điển

a) Được cung cấp tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ cho công việc theo hợp đồng; được đề xuất, kiến nghị với Thủ trưởng đơn vị cộng tác về các vấn đề có liên quan đến quá trình thực hiện pháp điển; được thanh toán thù lao theo hợp đồng cộng tác.

b) Được Bộ trưởng Bộ Tư pháp biểu dương, khen thưởng theo quy định của pháp luật khi có thành tích trong công tác pháp điển.

c) Thực hiện nghiêm túc Quy chế này, hợp đồng cộng tác và quy định của pháp luật.

d) Có trách nhiệm thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật theo nội dung hợp đồng bảo đảm đúng quy định của pháp luật về pháp điển. Trường hợp pháp điển không đúng quy định thì phải thực hiện chỉnh lý, pháp điển lại để bảo đảm chất lượng kết quả pháp điển.

đ) Chịu trách nhiệm với đơn vị sử dụng cộng tác viên về các hoạt động và kết quả thực hiện công việc theo hợp đồng và pháp luật.

Điều 6. Chấm dứt quan hệ cộng tác giữa Cộng tác viên với đơn vị sử dụng Cộng tác viên

1. Quan hệ giữa Cộng tác viên với đơn vị cộng tác chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn cộng tác theo hợp đồng;

b) Cộng tác viên không khách quan, không trung thực trong thực hiện công việc được giao hoặc có các hành vi trái pháp luật trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan đến việc thực hiện công việc đã giao kết trong hợp đồng cộng tác;

c) Cộng tác viên không thực hiện công việc theo nội dung hợp đồng;

d) Cộng tác viên làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị đã ký hợp đồng cộng tác;

đ) Cộng tác viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết.

2. Trường hợp có căn cứ theo quy định của pháp luật làm thay đổi nội dung công việc phải thực hiện theo hợp đồng thì đơn vị sử dụng Cộng tác việc thông báo, trao đổi và thống nhất với Cộng tác viên hướng giải quyết để chấm dứt hợp đồng (nếu cần thiết).

3. Sau khi chấm dứt quan hệ cộng tác giữa Cộng tác viên với đơn vị thực hiện pháp điển, Thủ trưởng đơn vị sử dụng Cộng tác viên gửi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng cộng tác đó đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 7. Kinh phí thuê Cộng tác viên cộng tác viên pháp điển

Kinh phí trả thù lao thuê Cộng tác viên pháp điển được sử dụng từ ngân sách nhà nước bố trí theo đề mục và đảm bảo các quy định về nội dung chi, mức chi trong Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/12/2013 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Chương III

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIAO NHẬN, BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁP ĐIỂN

Điều 8. Giao nhận báo cáo, hồ sơ kết quả pháp điển

1. Đơn vị ký hợp đồng cộng tác với Cộng tác viên nhận trực tiếp báo cáo, hồ sơ kết quả pháp điển bằng văn bản giấy đã giao kết theo hợp đồng cộng tác tại đơn vị. Đồng thời gửi bản điển tử kết quả pháp điển theo quy định về sử dụng phần mềm pháp điển.

Trường hợp không giao nhận trực tiếp báo cáo kết quả pháp điển được thì Cộng tác viên có thể gửi báo cáo, hồ sơ kết quả pháp điển của mình đến đơn vị ký hợp đồng cộng tác theo đường bưu điện.

2. Việc giao nhận báo cáo, hồ sơ kết quả pháp điển kèm theo tài liệu liên quan (nếu có) được xem là hoàn tất, đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều này khi Cộng tác viên và Thủ trưởng đơn vị sử dụng Cộng tác viên ký văn bản thanh lý hợp đồng cộng tác theo từng công việc được thỏa thuận.

Điều 9. Lưu giữ kết quả pháp điển của Cộng tác viên

Đơn vị sử dụng Cộng tác viên có trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ kết quả pháp điển của Cộng tác viên và các văn bản, giấy tờ liên quan bằng hình thức lưu trữ hồ sơ tài liệu tại đơn vị theo quy định để phục vụ tốt cho công tác thực hiện pháp điển của đơn vị và của Bộ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị thực hiện pháp điển thuộc Bộ Tư pháp tổ chức triển khai, thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc phải báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời để xem xét chỉ đạo giải quyết.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện pháp điển thuộc Bộ trong việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Cộng tác viên theo quy định./.

 

Mẫu Đơn xin công nhận nguồn Cộng tác viên pháp điển

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3174 /QĐ-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Hà Nội, ngày… tháng… năm 20…

 

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN
NGUỒN CỘNG TÁC VIÊN PHÁP ĐIỂN

Kính gửi: Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp

Tôi tên là:...................................................................Năm sinh:.............................

Trình độ chuyên môn:............................................................................................

Hiện đang công tác tại:...........................................................................................

Chức vụ (nếu có):....................................................................................................

CMND số:…………...............cấp ngày…...tháng….....năm…… tại.....................

Địa chỉ liên hệ:.......................................................................................................

Điện thoại: ………………….............Email:.........................................................

Công tác trong 3 năm gần đây:

Thời gian
(từ tháng, năm đến tháng năm nào)

Làm việc tại cơ quan/tổ chức

Công việc chính đang làm

Chức vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi nghiên cứu về tiêu chuẩn, điều kiện cộng tác viên, tôi thấy mình đủ điều kiện để làm Cộng tác viên pháp điển. Tôi làm đơn này kính đề nghị Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp xem xét, công nhận tôi vào nguồn Cộng tác viên.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật và các quy định của Bộ Tư pháp về Cộng tác viên và nguồn Cộng tác viên sau khi được công nhận làm nguồn Cộng tác viên pháp điển của Bộ Tư pháp.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, viết rõ họ tên)


 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3174/QĐ-BTP   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Hà Hùng Cường
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3174/QĐ-BTP

357

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259176