• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 3194/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 3194/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3194/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6 về việc giải thể Thanh tra Xây dựng quận 6 và Thanh tra Xây dựng 14 phường thuộc quận 6;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Công văn số 268/TP ngày 08 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 02 (hai) văn bản của Ủy ban nhân dân quận 6 do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 6, Thủ trưởng các ban ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TTQU - TT.UBND Q6;
- Phòng Tư pháp Q6;
- Phòng Nội vụ Q6;
- Văn phòng UBND Q6;
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thành Luông

 

DANH MỤC

CÔNG BỐ BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3194/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Quyết định của Ủy ban nhân dân quận 6

1

66/2008/QĐ-UBND

10/01/2008

Về phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng 14 phường tại quận 6

08/10/2013

Quyết định của UBND quận 6 về bãi bỏ văn bản

2

67/2008/QĐ-UBND

10/01/2008

Về phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng quận 6

08/10/2013

Quyết định của UBND quận 6 về bãi bỏ văn bản

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3194/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Ngô Thành Luông
Ngày ban hành: 08/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2013   Số công báo: Số 64
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3194/QĐ-UBND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210357