• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2014 quy định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 320/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 320/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp Iuật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/06/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính số: 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; số 199/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Văn bản số 18131/BTC-KBNN ngày 27/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện số thu phạt VPHC từ ngày 01/7/2013;

Thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 12/HĐND ngày 06/01/2014;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Văn bản số 160/STC-NS ngày 22/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn (kể từ ngày 01/7/2013) cụ thể như sau:

1. Đối với thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả: Ngân sách tỉnh hưởng 100%.

2. Đối với thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa phần điều tiết cho ngân sách địa phương 30% (được xem là 100%) và thực hiện phân chia như sau:

- Số thu do các đơn vị cấp tỉnh thu: Ngân sách tỉnh hưởng 100%;

- Số thu do các đơn vị cấp huyện thu: Ngân sách cấp huyện hưởng 100%;

- Số thu do các đơn vị cấp xã thu: Ngân sách cấp xã hưởng 100%;

3. Đối với thu phạt vi phạm hành chính các lĩnh vực còn lại được phân chia như sau:

- Số thu do các đơn vị cấp tỉnh thu: Ngân sách tỉnh hưởng 100%;

- Số thu do các đơn vị cấp huyện thu: Ngân sách cấp huyện hưởng 100%;

- Số thu do các đơn vị cấp xã thu: Ngân sách cấp xã hưởng 100%;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo Tin học - VP UBND tỉnh;
- Các tổ chuyên viên;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 320/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Võ Kim Cự
Ngày ban hành: 23/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 320/QĐ-UBND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237764