• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 3210/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 3210/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3210/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2946/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghcủa Sở Nội vụ tại Tờ trình số 661/TTr-SNV ngày 13/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý đất đai và Phòng Giá đất và Giải phóng mặt bằng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chi cục Quản lý đất đai (sau đây gọi là Chi cục) là tổ chức hành chính, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; trụ sở đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục gồm:

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Chi cục: Có Chi cục Trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

b) Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục, gồm 04 phòng:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Quy hoạch - Giao đất;

- Phòng Đăng ký, thống kê đất đai;

- Phòng Giá đất và Giải phóng mặt bằng.

2. Biên chế:

Biên chế của Chi cục là biên chế công chức do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định phân bổ trong tổng chỉ tiêu biên chế công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định hiện hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục (sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ).

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chi cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ktừ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ TN&MT, Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng NNMT;
- Lưu: VT, TH (Ph 20b).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3210/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 28/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3210/QĐ-UBND

551

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329890