• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3215/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3215/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3215/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cNghị định s 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều ca Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức ca Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công b05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 6396-21:2020

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 21: Thang máy mới chở ngưi, thang máy mới chngười và hàng trong các tòa nhà đang sử dụng

2.

TCVN 6396-22:2020

Yêu cầu an toàn về cu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 22: Thang máy điện với đường chạy nghiêng

3.

TCVN 6396-31:2020

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chuyên dùng chở hàng - Phần 31: Thang máy chở hàng có thể tiếp cận

4.

TCVN 6396-43:2020

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 43: Thang máy cho cn trục

5.

TCVN 6397-1:2020

Yêu cầu an toàn cho thang cuốn và băng tải chở người - Phần 1: Cấu tạo và lắp đặt

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Xuân Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3215/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Lê Xuân Định
Ngày ban hành: 19/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3215/QĐ-BKHCN

5

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467571