• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 3217/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Tải về Quyết định 3217/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3217/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, CẤU KIỆN XÂY DỰNG BẰNG ĐƯỜNG SÔNG, ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc dự trù nguồn vốn và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (lập dự toán xây dựng công trình) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phù hợp theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: TH, KT,
VX, XD, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

 

 

- Nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai mục ghi chú Phần 3 của Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2018

Điều 1. Bãi bỏ nội dung gạch đầu dòng thứ 2 tại mục ghi chú của Phần 3 Đơn giá trung chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng phương tiện thô sơ và bốc dỡ vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng thủ công được ban hành kèm theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công bố đơn giá vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng bằng đường sông, đường bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.''

Xem nội dung VB
Nội dung tại gạch đầu dòng thứ hai mục ghi chú Phần 3 của Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này bị bãi bỏ bởi Điều 1 Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2018
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3217/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 14/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3217/QĐ-UBND

1.205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370345