• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


 

Quyết định 3219/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên

Tải về Quyết định 3219/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3219/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 634/TTr-SNV ngày 24/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu có trách nhiệm thu thập, chỉnh lý tài liệu hoàn chỉnh, xác định giá trị tài liệu, lựa chọn tài liệu có giá trị vĩnh vin giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thu nộp; quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 04/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Danh mục các cơ quan thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm lưu trữ tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên trong Danh mục tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

-
Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV: HCTCKhiên;
- Lưu: VT, CVNC
NH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH HƯNG YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên

STT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

A

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH

I

Ủy ban nhân dân tỉnh

II

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

III

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Sở Nội vụ

3

Sở Tư pháp

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

5

Sở Tài chính

6

Sở Công Thương

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

Sở Giao thông vận tải

9

Sở Xây dựng

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

11

Sở Thông tin và Truyền thông

12

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

13

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

14

Sở Khoa học và Công nghệ

15

Sở Giáo dục và Đào tạo

16

Sở Y tế

17

Thanh Tra tỉnh

IV

Công an tỉnh

V

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

VI

Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến

VII

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

VIII

Tòa án nhân dân tỉnh

IX

Viện Kim sát nhân dân tỉnh

X

Các tổ chức trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng quản lý nhà nước

1

Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương

2

Chi cục Tiêu chun đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công ngh

3

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ

5

Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ

6

Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ

7

Chi cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

8

Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9

Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10

Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

11

Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12

Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13

Chi cục phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

14

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15

Văn phòng Điều phi CTMTQG xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16

Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường

17

Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường

18

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế

19

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế

20

Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải

XI

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh

1

Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên

2

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên

3

Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

4

Quỹ Phát triển đất tỉnh

XII

Các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức và hoạt động theo ngành dọc ở tỉnh

1

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

2

Bảo him xã hội tỉnh Hưng Yên

3

Bưu điện tỉnh Hưng Yên

4

Viễn thông Hưng Yên

5

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

6

Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên

7

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

8

Kho bạc nhà nước Hưng Yên

9

Công ty Điện lực Hưng Yên

10

Chi nhánh lưới điện cao thế Hưng Yên

11

Chi cục Hải quan Hưng Yên

12

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh Hưng Yên

13

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên

14

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên

15

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên

16

Chi nhánh Viettel Hưng Yên

17

Công ty Bảo Việt Hưng Yên

18

Chi nhánh Xăng dầu Hưng Yên

XIII

Các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

1

Công ty TNHH một thành viên khai thác Công trình thủy lợi Hưng Yên

2

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hưng Yên

3

Công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên

XIV

Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh hoạt động bằng ngân sách nhà nước

1

Hội Chữ thập đỏ

2

Hội Đông y

3

Hội Văn học - Nghệ thuật

4

Hội Luật gia

5

Hội Người mù

6

Hi Nhà báo

7

Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật

8

Liên minh Hợp tác xã

9

Hội Cựu thanh niên xung phong

10

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin

11

Hiệp hội Doanh nghiệp

12

Hội Khuyến học

B

CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC CẤP HUYỆN

I

Hội đồng nhân dân cấp huyện

II

Ủy ban nhân dân cấp huyện

III

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

1

Văn phòng HĐND và UBND

2

Phòng Nội vụ

3

Phòng Tư pháp

4

Phòng Tài chính - Kế hoạch

5

Phòng Tài nguyên - Môi trường

6

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

7

Phòng Văn hóa và Thông tin

8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

9

Phòng Y tế

10

Thanh tra

11

Phòng Quản lý đô thị (đối với UBND thành phố Hưng Yên), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND các huyện)

12

Phòng Kinh tế (đối với UBND thành phố Hưng Yên), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với UBND các huyện)

IV

Công an cp huyện

V

Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện

VI

Tòa án nhân dân cấp huyện

VII

Viện Kim sát nhân dân cấp huyện

VIII

Các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức và hoạt động theo ngành dọc ở cấp huyện

1

Bảo hiểm xã hội cấp huyện

2

Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

3

Chi cục Thống kê cấp huyện

4

Chi cục Thuế cấp huyện

5

Kho bạc nhà nước cấp huyện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3219/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 18/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3219/QĐ-UBND

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377610