• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 3219/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Tải về Quyết định 3219/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3219/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA QUẬN CÁI RĂNG, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3106/TTr-STNMT ngày 10 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Thuận điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận Cái Răng tại Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, như sau:

- Tên dự án: Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung.

- Chủ đầu tư: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ.

- Diện tích: Khoảng 72,39ha.

- Vị trí: Phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị và đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ. Trong đó:

+ Đất ở tại đô thị: Diện tích khoảng 52,19ha.

+ Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ: Diện tích khoảng 20,2ha.

2. Thuận bổ sung Kế hoạch thu hồi đất năm 2016 của quận Cái Răng tại Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, như sau:

- Tên dự án: Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung.

- Chủ đầu tư: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ.

- Diện tích: Khoảng 30ha.

- Vị trí: phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2015 và Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3219/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Đào Anh Dũng
Ngày ban hành: 20/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3219/QĐ-UBND

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330029