• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2017 về mở rộng Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 322/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP GIA VÂN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý cụm công nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 51/TTr-SCT ngày 17/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở rộng Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, với các nội dung chính như sau:

1. Tên Cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Gia Vân.

2. Địa điểm: Xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; ranh giới cụ thể:

- Phía Bắc giáp đất sản xuất nông nghiệp và khu trang trại nhỏ lẻ.

- Phía Nam giáp đường dân sinh song song với đường Đ477.

- Phía Tây giáp đất nông nghiệp và đất nghĩa địa.

- Phía Đông giáp đất khu hành chính, trường học, dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp.

3. Quy mô diện tích đất sau khi mở rộng: 46,7678 ha, trong đó:

- Diện tích đất cụm công nghiệp cũ: 27,5765 ha.

- Diện tích đất mở rộng: 19,1913 ha.

4. Ngành, nghề thu hút: Theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Gia Vân.

Điều 2. Giao Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Gia Vân, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác, bảo trì Cụm công nghiệp trên triển khai đầu tư xây dựng và thu hút đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy hoạch được duyệt, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Công ty TNHH Thiên Phú tổ chức triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh, khai thác, bảo trì Cụm công nghiệp Gia Vân theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn và Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công thương (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;

- Cổng thông tin điện tử Ninh Bình;
- Lưu VT, VP,3,5;
vv.04

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CH TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thạch

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 322/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch
Ngày ban hành: 17/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 322/QĐ-UBND

145

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341507