• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 3251/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải về Quyết định 3251/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3251/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 2510/TTr-BCH ngày 29/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức quốc phòng đến Bộ phận Một cửa cấp xã để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định này; đồng thời hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính .

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trực thuộc bảo đảm đủ cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức quốc phòng được cử ra làm việc tại Bộ phận Một cửa.

3. Thời gian đưa vào thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp xã kể từ ngày 02/01/2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Sở TT&TT(p/h);
- Lưu: VT, NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
 (Kèm theo Quyết định số 3251 /QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh)

TT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

(nếu có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua BCCI

I. Lĩnh vực Chính sách (02 TTHC)

01

2.000034

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

61 ngày làm việc (cấp xã không quá 07 ngày; cấp huyện không quá 07 ngày; cấp tỉnh: không quá 07 ngày; BTL quân khu: không quá 10 ngày; Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng: không quá 30 ngày)

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện, Bộ CHQS tỉnh, BTL Quân khu, BHXH Bộ Quốc phòng.

Không

- Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 102/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 19/10/2012;

 

02

2.000029

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần)

61 ngày làm việc (cấp xã không quá 07 ngày; cấp huyện không quá 07 ngày; cấp tỉnh: không quá 07 ngày; BTL quân khu: không quá 10 ngày; Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng: không quá 30 ngày)

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện, Bộ CHQS tỉnh, BTL Quân khu, BHXH Bộ Quốc phòng.

Không

- Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 102/2012/ TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 19/10/2012;

 

II. Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (01 TTHC)

1

2.000464

Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000

55 ngày làm việc (cấp xã không quá 03 ngày; cấp huyện không quá 05 ngày; cấp tỉnh: không quá 07 ngày; BTL quân khu: không quá 10 ngày; Bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng: không quá 30 ngày)

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện, Bộ CHQS tỉnh, BTL Quân khu, BHXH Bộ Quốc phòng.

Không

- Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ;

- Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ;

- Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC;

- Thông tư số 190/2011/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/11/2011;

 

III. Lĩnh vực Dân quân tự vệ (02 TTHC)

1

1.003604

Trợ cấp đối với Dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết

25 ngày làm việc (cấp xã không quá 05 ngày; cấp huyện không quá 10 ngày; Các cơ quan chức năng giải quyết chế độ không quá 10 ngày).

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện, UBND cấp huyện, Các cơ quan chức năng

Không

- Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;

- Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ;

 

2

1.003340

Trợ cấp đối với Dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết

35 ngày làm việc (cấp xã không quá 05 ngày; cấp huyện không quá 10 ngày; cấp tỉnh không quá 10 ngày; Các cơ quan chức năng giải quyết chế độ không quá 10 ngày).

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện, Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh, Các cơ quan chức năng

Không

- Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013;

- Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ;

của Chính phủ;

 

IV. Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự (07 TTHC)

1

1.001821

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

01 ngày làm việc

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện.

Không

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016.

 

2

1.001805

Thủ tục đăng ký trong ngạch dự bị

01 ngày làm việc

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện.

Không

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016.

 

3

1.001771

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung

01 ngày làm việc

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện.

Không

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016.

 

4

1.001763

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

01 ngày làm việc

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện.

Không

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016.

 

5

1.001748

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

01 ngày làm việc

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện.

Không

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016.

 

6

1.001733

Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

01 ngày làm việc

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện.

Không

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016.

 

7

1.001720

Thủ tục đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến

01 ngày làm việc

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện.

Không

- Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/02/2016.

 

V. Lĩnh vực Động viên quân đội (02 TTHC)

1

2.000010

Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

01 ngày làm việc

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện.

Không

- Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ;

- Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2013/TT-BQP ngày 22/02/2013 của Bộ Quốc phòng;

 

2

2.000017

Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

01 ngày làm việc

Mức độ 2

Không

- Tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: UBND cấp xã, Ban CHQS cấp huyện.

Không

- Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ;

- Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 của Chính phủ.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3251/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 17/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3251/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434942