• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 3269/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Tải về Quyết định 3269/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3269/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản , cấp và thu hồi thẻ thẩm định viên về giá;

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực giá trong phạm vi chức năng quản của Bộ Tài chính (Phụ lục 1 kèm theo).

Điều 2. Bãi bỏ 31 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giá đã được công bố tại các Quyết định số 1901/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính; Quyết định số 821/QĐ-BTC ngày 6/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Quyết định số 1573/QĐ-BTC ngày 4/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Như điều 4;
- Các Sở Tài chính thành phố trực thuộc TW;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC GIÁ TRONG PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3269/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TT

Số hồ sơ TTKC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

B-BTC- 049589-TT

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Quản lý giá

Bộ Tài chính

2

B-BTC- 047405-TT

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Quản lý giá

Bộ Tài chính

3

B-BTC- 048461-TT

Đăng ký dự thi sát hạch đối với người có Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận

Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

Quản lý giá

Bộ Tài chính

4

B-BTC-048442-TT

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam

Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

Quản lý giá

Bộ Tài chính

5

B-BTC- 047312-TT

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá các lần tiếp theo

Thông tư số 46/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 của Bộ tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá

Quản lý giá

Bộ Tài chính

6

B-BTC- 174268-TT

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng  Chính phủ, Bộ, ngành quản lý

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Quản lý giá

Bộ Tài chính

7

B-BTC- 174283-TT

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ,  ngành quản

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Quản lý giá

Bộ Tài chính

8

B-BTC- 048198-TT

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Quản lý giá

Bộ Tài chính

9

B-BTC- 048297-TT

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Quản lý giá

Bộ Tài chính

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

10

B-BTC- 073817-TT

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Quản lý giá

Sở Tài chính

11

B-BTC- 047156-TT

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Quản giá

Sở Tài chính

12

B-BTC- 045349-TT

Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Quản lý giá

Sở Tài chính

13

B-BTC- 047091-TT

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá

Quản lý giá

Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ TRONG PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3269/QĐ-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

A. Lĩnh vực Quản lý Giá

1

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành quản lý (B-BTC 034084-TT)

Quản lý giá

Cục quản giá

2

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Bộ, ngành quản lý chuyên ngành quản lý

Quản lý giá

Cục quản lý giá

3

Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Bộ Tài chính

Quản lý giá

Cục quản lý giá

4

Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (B-BTC-047770-TT)

Quản lý giá

Cục quản giá

5

Hiệp thương giá do bên bán đề nghị (B-BTC-048113-TT)

Quản lý giá

Cục quản lý giá

6

Hiệp thương giá theo đề nghị của cả hai bên mua và bên bán (B-BTC- 048171-TT)

Quản lý giá

Cục quản lý giá

7

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (B-BTC-048198-TT)

Quản lý giá

Cục quản lý giá

8

Thẩm định phương án giá do Bộ Tài chính thực hiện (B-BTC-048247-TT)

Quản lý giá

Cục quản giá

9

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

Quản lý giá

Cục quản lý giá

10

Kê khai giá lần đầu các hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ kê khai giá (B-BTC-048397-TT)

Quản giá

Cục quản lý giá

11

Kê khai lại giá do Bộ Tài chính tiếp nhận hồ sơ

Quản lý giá

Cục quản lý giá

12

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với công dân Việt Nam

Quản lý giá

Cục quản lý giá

13

Đăng ký dự thi sát hạch đối với công dân Việt Nam có Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận

Quản lý giá

Cục quản lý giá

14

Đăng ký dự thi sát hạch cấp thẻ thẩm định giá lần đầu đối với người nước ngoài có Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận

Quản lý giá

Cục quản lý giá

15

Đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá các lần tiếp theo

Quản lý giá

Cục quản lý giá

16

Cấp đổi thẻ thẩm định viên về giá

Quản lý giá

Cục quản giá

17

Cấp lại thẻ thẩm định viên về giá do bị mất, bị rách

Quản lý giá

Cục quản lý giá

18

Đăng ký hành nghề thẩm định giá lần đầu

Quản lý giá

Cục quản lý giá

19

Đăng ký hành nghề thẩm định giá các lần tiếp theo

Quản lý giá

Cục quản lý giá

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO CẤP TỈNH THỰC HIỆN

 

A. Lĩnh vực Quản lý Giá

1

Thủ tục đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Công ty cổ phần, Công ty TNHH có trên 50% vốn sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

Quản lý giá

Sở Tài chính

2

Thủ tục điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính

Quản giá

Sở Tài chính

3

Thủ tục hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

Quản lý giá

Sở Tài chính

4

Thủ tục hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

Quản lý giá

Sở Tài chính

5

Thủ tục hiệp thương giá theo đề nghị cả hai bên mua và bên bán (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)

Quản lý giá

Sở Tài chính

6

Thủ tục hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Quản lý giá

Sở Tài chính

7

Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện

Quản lý giá

Sở Tài chính

8

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Quản lý giá

Sờ Tài chính

9

Kê khai giá lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ

Quản lý giá

Sở Tài chính

10

Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ

Quản lý giá

Sở Tài chính

11

Cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá

Quản lý giá

Sở Kế hoạch đầu tư

12

Trợ giá từ quỹ Bảo vệ môi trường là sản phẩm của các dự án CDM.

Quản giá

Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3269/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 18/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3269/QĐ-BTC

278

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262761