• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 33/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2018/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 23/TTr-STTTT ngày 10 tháng 7 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…….tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT; (b/c)
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND; (b/c)
- Ủy ban MTTQ VN Tỉnh;
- Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Phòng XD&KTVB QPPL-Sở Tư pháp
- Các cơ quan báo, đài;
- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH, HCTC, KGVX (Dg).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên; quy định trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong việc quản lý nhà nước và phối hợp, triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý nhà nước và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thống nhất quản lý nhà nước đối với các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý của mình.

3. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại, giữa ngoại giao nhà nước với đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, bảo đảm lợi ích quốc gia và lợi ích của tỉnh Phú Yên.

4. Thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại.

Điều 3. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại

1. Hoạt động thông tin đối ngoại quy định tại quy chế này là những thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách của tỉnh Phú Yên; thông tin về kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam và của tỉnh Phú Yên nhằm đưa thông tin đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến với mọi tổ chức và cá nhân trong nước.

2. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại:

a) Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước; thông tin về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh Phú Yên.

b) Giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vị trí địa lý, con người, lịch sử, văn hóa nhân dân các dân tộc, lợi thế, tiềm năng hợp tác và phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương; thông tin về cơ chế, chính sách đầu tư, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư trong và ngoài nước của tỉnh Phú Yên.

c) Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh Phú Yên được dư luận trong và ngoài nước quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh phản bác kịp thời với các thông tin xuyên tạc, sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Phú Yên.

d) Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ của Tổ quốc.

đ) Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, viết tin, bài, sản xuất chương trình và thực hiện xuất bản phẩm giới thiệu về tỉnh Phú Yên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

e) Xây dựng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài.

Chương II

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động về thông tin đối ngoại; tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật.

2. Xây dựng cơ chế, chính sách đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định, hướng dẫn hiện hành; đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hoạt động thông tin đối ngoại thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

a) Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Thông tin về tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tình hình hội nhập quốc tế của tỉnh;

c) Quảng bá hình ảnh của tỉnh tiềm năng về du lịch, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Phú Yên;

d) Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh được dư luận trong và ngoài nước quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh;

đ) Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ của Tổ quốc;

e) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của tỉnh.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và các đối tượng tham gia hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm về các nội dung trong tâm:

a) Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

b) Phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại;

c) Kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

d) Tình hình quốc tế và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước;

đ) Tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh Phú Yên;

e) Tình hình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và biên giới lãnh thổ quốc gia;

g) Phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về nhân quyền; tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam và của tỉnh Phú Yên.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin, hình ảnh về tỉnh Phú Yên cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại; khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo Quy chế này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 6. Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

a) Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hàng năm của tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế này; tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ xây dựng quy chế tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh; xây dựng cơ chế hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài thực hiện các sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế này.

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận để giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đối với quy trình lưu trữ hệ thống dữ liệu.

e) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức biên soạn và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh.

g) Đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin đối ngoại theo thẩm quyền.

2. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất, cung cấp thông tin đối ngoại cho cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức, cá nhân quan tâm.

3. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc theo dõi, quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm nhằm phát hiện và báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân tỉnh những xuất bản phẩm có nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh, lợi ích... của tỉnh, của quốc gia, dân tộc Việt Nam để có biện pháp xử lý.

4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

5. Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại.

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý; định kỳ hàng năm gửi Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 01 tháng 3, nội dung kế hoạch theo mẫu tại Phụ lục số 01; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tổng kết công tác thông tin đối ngoại về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 10 tháng 12, nội dung báo cáo theo mẫu tại Phụ lục số 02 của Thông tư số 22/2016/TT-BTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 7. Văn phòng UBND tỉnh

1. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của tỉnh; ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cung cấp thông tin chính thức của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tới các cơ quan thông tấn, báo chí, cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 8. Sở Nội vụ

1.Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại.

2. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế này.

Điều 9. Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh ở nước ngoài; theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài liên quan đến tỉnh Phú Yên; phản bác đối với các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công cuộc xây dựng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của tỉnh Phú Yên.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và các lĩnh vực khác cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp báo quốc tế của lãnh đạo tỉnh ở trong nước và ngoài nước; chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài theo sự phân công, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn phóng viên, báo chí nước ngoài đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở với những ngôn ngữ phù hợp với nhiều thứ tiếng (tiếng Việt, Anh, Nga, Trung...) để cung cấp những thông tin đối ngoại nhanh chóng, kịp thời.

6. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan trong việc gắn kết công tác thông tin đối ngoại với hoạt động ngoại giao văn hóa, thể dục thể thao và du lịch.

7. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin liên quan đến hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của địa phương.

Điều 10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Thông tin thường xuyên trên cổng/trang thông tin điện tử của ngành, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin đến cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thông tin quảng bá, tuyên truyền về lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, con người Phú Yên tại các khu, điểm du lịch của tỉnh, tại các hội thảo, hội chợ xúc tiến du lịch trong và ngoài nước và qua các ấn phẩm về du lịch.

3. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, ban quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin quảng bá, tuyên truyền về lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh, con người Phú Yên và những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và của tỉnh Phú Yên nói riêng thông qua hoạt động hướng dẫn du lịch và bằng các hình thức thích hợp.

Điều 11. Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm đảm bảo các hoạt động thông tin đối ngoại tuân thủ theo quy định cảu pháp luật hiện hành.

2. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thong, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan trong việc quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

3. Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại; chủ động phát hiện, đề xuất chủ trương, biện pháp trong công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Phú Yên.

Điều 12. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến tình hình biển đảo, kiến thức pháp luật về chủ quyền, biên giới, biển đảo Việt Nam và của tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Điều 13. Sở Tài chính

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định dự toán ngân sách hàng năm cho các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

2. Cân đối nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động thông tin đối ngoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản về chủ trương, chính sách, định mức kinh phí cho các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh.

Điều 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực hợp tác, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá và kêu gọi thu hút đầu tư.

2. Thông tin thường xuyên trên cổng/trang thông tin điện tử của ngành về chương trình, kế hoạch hợp tác, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, những thành tựu và tiềm năng, lợi thế của tỉnh; làm việc xúc tiến đầu tư với các vùng, lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ… với tỉnh Phú Yên về phát triển kinh tế - xã hội.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hàng năm của các cơ quan trên địa bàn tỉnh… tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại sau khi được phê duyệt.

Điều 15. Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủ động tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và các thương hiệu của doanh nghiệp trong tỉnh, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Thông tin thường xuyên trên cổng/trang thông tin điện tử của ngành, tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư khai thác có hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phú Yên.

Điều 16. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương

1. Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh, tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác thông tin trong nước, quốc tế, thông tin về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa và du lịch Phú Yên, những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng du lịch, hợp tác và phát triển của tỉnh Phú Yên đến với cộng đồng quốc tế.

2. Tăng cường thông tin tuyên truyền về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như những hoạt động liên quan khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

3. Thiết lập, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tăng cường thông tin quảng bá về hình ảnh của tỉnh, giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử, những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Phú Yên.

Điều 17. Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện hàng năm báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm kế tiếp của địa phương gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý.

4. Phân công tổ chức hoặc cá nhân trực thuộc làm đầu mối chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố giao Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

5. Thường xuyên cập nhật thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị về hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

6. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin theo quy định pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn quản lý.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Chế độ báo cáo

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại hàng năm.

2. Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại của năm và kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm kế tiếp của đơn vị trước ngày 30 tháng 11 hàng năm, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tổ chức thực hiện Quy chế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại theo Quy chế .

2. Các nội dung không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định chung của pháp luật hiện hành về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu phát sinh vướng mắc hoặc phát sinh những điểm chưa phù hợp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 03/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

378

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
391214