• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

Tải về Quyết định 33/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 33/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Viễn thông Cao Bng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Bộ Ngoại giao;
- CT, PCT UBND t
nh; Bản ĐT
- VPUBND tnh: LĐVP, TTTT, TTPVHCC, CV: Kim Anh; Bản ĐT
- Viễn thông Cao Bằng;
Bản ĐT
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ (05 TTHC)

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: "CHO PHÉP ĐOÀN RA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ"

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kim tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Hp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

02 giờ làm việc

Bước 3

Thm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Hp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

08 giờ làm việc

Bước 4

Phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

08 giờ làm việc

Bước 5

Vào svăn bản, lưu hồ sơ, chuyn kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư; Công chức phòng Hợp tác quốc tế Lãnh sự Người Việt Nam nước ngoài

02 giờ làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phần mềm một cửa thông tin về kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhn kết quả.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

24 gi (3 ngày làm việc)

 

Quy trình số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “CHO PHÉP ĐOÀN VÀO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

Kim tra, hướng dn, tiếp nhận hsơ quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

02 giờ làm việc

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

08 giờ làm việc

Bước 4

Phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

08 giờ làm vic

Bước 5

Vào svăn bản, lưu h sơ, chuyn kết quả đến bộ phận một cửa

Văn thư; Công chức phòng Hợp tác quc tế Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

02 giờ làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phn mm một cửa thông tin v kết quả tại Bộ phận một cửa, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Tổng thi gian giải quyết TTHC:

 

24 giờ (3 ngày làm việc)

 

Quy trình số: 03

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “CHO PHÉP ĐOÀN RA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG”

Thứ tcông việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Kim tra, hướng dn, tiếp nhận hsơ quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyn bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

02 giờ làm việc

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Hp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

56 giờ làm việc

Bước 4

Phê duyệt văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt TTHC

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

08 giờ làm việc

Bước 5

Vào svăn bản, lưu hsơ, chuyển hsơ liên thông đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư Sở Ngoại vụ

04 giờ làm việc

Bước 6

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh

40 giờ làm việc

Bước 7

Vào svăn bản, lưu hồ sơ, chuyển kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư, chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Xác nhận trên phn mm một cửa thông tin v kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

112 giờ (14 ngày làm việc)

 

Quy trình số: 04

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “CHO PHÉP ĐOÀN VÀO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH CAO BẰNG”

Th tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

Kim tra, hướng dn, tiếp nhận hsơ quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Hp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

02 giờ làm việc

Bước 3

Thm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Hp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

08 giờ làm việc

Bước 4

Phê duyệt văn bản, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt TTHC

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

08 giờ làm việc

Bước 5

Vào svăn bản, lưu h sơ, chuyn kết quả đến bộ phận một cửa

Văn thư Sở Ngoại vụ

04 giờ làm việc

Bước 6

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh

32 giờ làm việc

Bước 7

Vào svăn bản, lưu hồ sơ, chuyn kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư, chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh

Bước 8

Xác nhận trên phn mm một cửa thông tin v kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

56 giờ (07 ngày làm việc)

 

Quy trình số: 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: "CẤP CÔNG HÀM, XIN THỊ THỰC"

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

Kim tra, hướng dn, tiếp nhận hsơ quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

02 giờ làm việc

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam nước ngoài

08 giờ làm việc

Bước 4

Phê duyệt kết quả TTHC

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

08 giờ làm việc

Bước 5

Vào svăn bản, lưu h sơ, chuyn kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư, Công chức phòng Hợp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

02 giờ làm việc

Bước 6

Xác nhận trên phn mm một cửa thông tin v kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC:

 

24 giờ (3 ngày làm vic)

II. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ (01 TTHC)

Quy trình số: 06

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: "XIN CẤP PHÉP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ"

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thi gian thực hiện

Bước 1

Kim tra, hướng dn, tiếp nhận hsơ quét (scan), lưu trữ hồ sơ điện tử, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

04 giờ làm việc

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng Hp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

04 giờ làm việc

Bước 3

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Công chức phòng Hp tác quốc tế - Lãnh sự Người Việt Nam ở nước ngoài

44 giờ làm việc

Bước 4

Phê duyệt văn bản, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt TTHC

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ

16 giờ làm việc

Bước 5

Vào svăn bản, lưu hsơ, chuyển hsơ liên thông đến Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư Sở Ngoại vụ

04 giờ làm việc

Bước 7

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND tỉnh giải quyết

Chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh

32 giờ làm việc

Bước 8

Vào svăn bản, lưu h sơ, chuyn kết quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công

Văn thư, chuyên viên phụ trách lĩnh vực của Văn phòng UBND tỉnh

Bước 9

Xác nhận trên phn mm một cửa thông tin v kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, thông báo cho cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả.

Công chức tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm phục vụ hành chính công

Không tính thời gian

 

Tổng thi gian giải quyết TTHC

 

104 giờ (13 ngày làm việc)

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 15/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 33/QĐ-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438629