• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật


 

Quyết định 3321/QĐ-UBND năm 2016 về kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Quyết định 3321/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3321/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của liên Sở: Tài chính - Tư pháp tại Công văn số 6476 LS/TC-TP ngày 02 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt xuất chi ngân sách tỉnh số tiền: 251.850.000 đồng (Hai trăm năm mươi mốt triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng) cấp bổ sung kinh phí cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp để triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 theo Kế hoạch số 1248/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh. Dự toán chi tiết theo Biểu đính kèm.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp xã hội khác năm 2016 theo Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí theo đúng nội dung tại Điều 1 của Quyết định này; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thanh quyết toán các khoản kinh phí chi theo đúng chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận và Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Lương Văn Hải;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TH (Vy8b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Hải

 

BIỂU CHI TIẾT

KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3321/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Số TT

Nội dung

Mức chi

Số tiền (đồng)

Ghi chú

I

Tăng cường công tác truyền thông cho người khuyết tật

43.500.000

 

1

Biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, trợ giúp pháp lý lưu động

25.000.000

 

-

Tờ gấp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập, thẩm định)

5 loại x 1.000.000 đ/loại

5.000.000

Theo Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC- BTP ngày 27/01/2014

-

In ấn tờ gấp tuyên truyền pháp luật

5 loại x 2.000 đ/tờ x 2.000 tờ/loại

20.000.000

 

2

Bảng thông tin truyền thông (cơ quan tố tụng, cơ sở người khuyết tật)

20 bảng x 700.000đ/bảng

14.000.000

 

3

Giỏ sách pháp luật

20 giỏ sách x 65.000đ/giỏ

1.300.000

 

4

Phát hành tờ gấp, bảng thông tin, giỏ sách pháp luật

 

3.200.000

 

II

Bồi dưỡng cho cộng tác viên, người thực hiện tư vấn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật

42.100.000

 

1

Tư vấn pháp luật bằng miệng và văn bản

20 hồ sơ

3.000.000

 

-

Bồi dưỡng người thực hiện tư vấn pháp luật

Bq 120.000 đ/hs x 20 hs

2.400.000

Theo Thông tư số 209/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 30/11/2012

-

Chi phí hành chính (phô tô, VPP…)

Bq 30.000 đ/hs x 20 hs

600.000

2

Bảo vệ quyền lợi cho người khuyết tật

08 vụ việc (08 hồ sơ)

39.100.000

 

-

Bồi dưỡng thù lao Luật sư

Bq 8 ngày/hs x 04 hs x 0,4 x 1.210.000 đ/ngày

15.488.000

Theo Thông tư số 191/2014/TTLT- BTC-BTP ngày 12/12/2014

-

Bồi dưỡng thù lao Trợ giúp viên pháp lý

Bq 8 ngày/hs x 04 hs x 0,4 x 1.210.000 đ/ngày x 40%

6.195.200

Theo Thông tư số 80/2015/TTLT-BTC- BTP ngày 17/9/2015

-

Chi công tác phí (xăng xe, phụ cấp, tiền nghỉ)

Bq 05 ngày/hs x 08 hs x (60.000/2vòng + 150.000 đ/ngày + 200.000 đ/đêm)

16.400.000

Theo Thông tư số 209/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 30/11/2012

-

Chi phí hành chính (phô tô, VPP…)

08 hồ sơ

1.016.800

III

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho những người thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật (01 lớp/ngày)

71.500.000

 

-

Thuê và trang trí Hội trường

5.000.000 đ/ngày

5.000.000

 

-

Bồi dưỡng báo cáo viên

500.000 đ/buổi x 2 buổi

1.000.000

 

-

Xây dựng tài liệu tập huấn (Viết giáo trình, sửa chữa, thẩm định nhận xét)

90.000đ/trang x 50 trang

4.500.000

 

-

In ấn tài liệu tập huấn

200 quyển x 20.000 quyển

4.000.000

 

-

Hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong thời gian tập huấn

50.000 đ/người/ngày x 200 người

10.000.000

 

-

Tiền nghỉ cho học viên

150.000 đ/người x 200 người

30.000.000

 

-

Tiền đi lại

70.000 đ/người x 200 người

14.000.000

 

-

Chi khác (Văn phòng phẩm, nước uống, Ban tổ chức, viết báo cáo, xây dựng kế hoạch...)

 

3.000.000

 

IV

Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động lồng ghép tuyên truyền pháp luật

81.600.000

 

1

Khảo sát địa bàn TGPL lưu động

12 xã

10.800.000

 

-

Phụ cấp lưu trú

150.000 đ/ngày/người x 12 xã x 02 người/xã

3.600.000

 

-

Tiền nghỉ trọ

200.000 đ/ngày/người x 12 xã x 02 người/xã

4.800.000

 

-

Tiền xe

200.000 đ/xã x 12 xã

2.400.000

 

2

Tổ chức TGPL lưu động

12 xã

70.800.000

 

-

Phụ cấp lưu trú (bao gồm cả cộng tác viên)

150.000 đ/người x 08 người x 12 xã

14.400.000

 

-

Tiền nghỉ trọ (bao gồm cả cộng tác viên)

200.000 đ/người x 08 người x 12 xã

19.200.000

 

-

Tiền xe

1.500.000 đ/xã x 12 xã

18.000.000

 

-

Bồi dưỡng báo cáo viên báo cáo trong đợt TGPL lưu động

12 xã x 800.000 đ/ ngày/xã

9.600.000

 

-

Chi khác (băng rol, trang trí, nước uống, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu, biểu mẫu)

800.000đ/xã x 12 xã

9.600.000

 

V

Tọa đàm sinh hoạt chuyên đề pháp luật (01 địa điểm): 01 ngày/lớp

13.150.000

 

-

Báo cáo tham luận

200.000 đ/bc x 05 báo cáo

1.000.000

 

-

Chủ trì Hội nghị

200.000 đ/ngày x 01 ngày

200.000

 

-

Thư ký

150.000 đ/ngày x 01 ngày

150.000

 

-

Thành viên tham dự

50 người x 100.000 đ/ngày

5.000.000

 

-

Hỗ trợ tiền tàu xe cho người tham dự

50 người x 40.000 đ/người

2.000.000

 

-

Phụ cấp lưu trú cho cán bộ tổ chức

04 người x 02 ngày x 150.000 đ/người

1.200.000

 

-

Tiền nghỉ trọ cho cán bộ tổ chức

04 người x 01đêm x 200.000 đ/người

800.000

 

-

Tiền xe tổ chức

1.000.000 đ/huyện

1.000.000

 

-

Hội trường (Trang trí, quét dọn, sắp xếp bàn ghế, nước uống)

800.000 đ/huyện

800.000

 

-

Chi khác (văn phòng phẩm, phô tô tài liệu, biểu mẫu)

 

1.000.000

 

Tổng cộng

251.850.000

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3321/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Lương Văn Hải
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3321/QĐ-UBND

266

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329077