• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Quyết định 3327/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán mức chi cho công tác rà soát, thẩm định, xác định đối tượng là hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tải về Quyết định 3327/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3327/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN MỨC CHI CHO CÔNG TÁC RÀ SOÁT, THẨM ĐỊNH, XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính, Sở Lao độn - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 6437LS/TC-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí và cấp bổ sung cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp tỉnh số tiền 18.450.000 đồng (Mười tám triệu bốn trăm năm mươi nghìn) từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp xã hội khác năm 2016 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ghi tại Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 (Chi tiết dự toán theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quy định cụ thể nội dung, mức chi cho công tác rà soát, thẩm định, xác định đối tượng là hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình ở cấp huyện, xã và hướng dẫn lập dự toán, thực hiện thanh quyết toán kinh phí như sau:

1. Nội dung và mức chi:

- Đối với các nội dung chi đã có chế độ quy định (chế độ chi cho hội nghị tập huấn; chi công tác phí; chi nhiên liệu phục vụ công tác) thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và trong phạm vi dự toán được duyệt;

- Chi in phiếu khảo sát thu nhập của hộ gia đình là 500 đồng/phiếu;

- Mức chi bồi dưỡng cho người trực tiếp khảo sát thu nhập của hộ gia đình (theo mẫu số 02 Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTXH) là 5.000 đồng/hộ;

- Mức chi bồi dưỡng tổng hợp báo cáo (cho công tác tổng hợp danh sách các hộ gia đình có mức sống trung bình theo Mẫu số 04, Mẫu số 05 Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH và công tác kiểm tra, phúc tra, tổng hợp báo cáo kết quả điều tra), cụ thể:

+ Cấp huyện: 300.000 đồng/báo cáo;

+ Cấp xã: 200.000 đồng/báo cáo.

2. Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí:

- Các đơn vị thực hiện, lập dự toán chi tiết theo các nội dung và mức chi được quy định tại khoản 1 Điều này, gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt kinh phí thực hiện.

- Nguồn kinh phí thanh toán: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp đảm bảo xã hội khác được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết toán kinh phí: Các cơ quan, đơn vị tổng hợp kinh phí thực hiện công tác xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình vào báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí theo đúng nội dung Điều 1 Quyết định này; đồng thời theo dõi, hướng dẫn việc thanh quyết toán khoản kinh phí theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT.UBND tỉnh (đ/c Hòa);
- Lưu: VT, KGVX. Bùi Vy .

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hòa

 

BIỂU CHI TIẾT

Kinh phí triển khai công tác xác định đối tượng là hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình
(Kèm theo Quyết định số 3327 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2016)

STT

Nội dung

Mức chi

Dự toán

Ghi chú

1

Tổ chức tập huấn cấp tỉnh

 

4.050.000

 

-

Nước uống cho đại biểu

10.000 đồng/người/ngày x 25 người

250.000

 

-

Bồi dưỡng báo cáo viên

500.000 đồng/buổi x 2 buổi

1.000.000

 

-

In ấn tài liệu tập huấn (cấp huyện và cấp xã)

15.000 đồng/bộ x 280 bộ

4.200.000

 

2

Chi công tác kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra, rà soát (xăng xe, công tác phí, văn phòng phẩm)

 

8.000.000

 

3

Tổng hợp báo cáo kết quả điều tra, rà soát và xác định hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh

 

5.000.000

 

 

Tổng cộng:

 

18.450.000

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3327/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận   Người ký: Nguyễn Đức Hòa
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3327/QĐ-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
334249