• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3350/QĐ-UBND năm 2016 danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành trong năm 2017

Tải về Quyết định 3350/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3350/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC DỰ KIẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế soạn thảo, lấy ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do UBND trình và ban hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 197/TTr-STP ngày 13/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước ban hành trong năm 2017.

Điều 2.

1. Thủ trưởng các cơ quan chủ trì soạn thảo, trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có Kế hoạch tổ chức thực hiện để đảm bảo các dự thảo trình đúng tiến độ, có chất lượng và bảo đảm ban hành kịp thời.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện Danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước ban hành trong năm 2017.

3. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTTH-CB;
- LĐVP, các Phòng, TT;
- Lưu: VT, NC-NgV. DN89

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

DỰ KIẾN CÁC QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH TRONG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 3350/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Tên loại văn bản

Tên gọi văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Dự kiến thời điểm ban hành

Căn cứ ban hành

1

Quyết định

Ban hành Quy định chế độ tuyển dụng, chế độ chính sách đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2017

Khoản 1,2, 3 Điều 5 Nghị định số 35/2016/NĐ-CP

2

Quyết định

Ban hành Quy định về giao khoán đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi tỉnh Bình Phước để trồng rừng và quyn lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi tham gia trồng rừng trên đất khoán (Chuyển từ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 sang 2017)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

3

Quyết định

Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Chuyển từ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 sang 2017)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

4

Quyết định

Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước (Thay thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND và Quyết đnh số 18/2014/QĐ-UBND)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

5

Quyết định

Ban hành mức thu thủy lợi phí và tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Thay thế Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 41/2013/TT-BTC

6

Quyết định

Ban hành Quy định về điều kiện nuôi trồng, khai thác thủy sản trong các hồ chứa và điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND và Quyết đnh số 64/2013/QĐ-UBND)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

7

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết đnh số 66/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010)

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2017

Khoản 3 Điều 32 Nghị đnh số 136/2007/NĐ-CP

8

Quyết định

Ban hành Quy định cho phép sdụng thẻ đi lại của doanh nhân (APEC) trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 2 Điều 7 Quyết đnh số 45/2006/QĐ-TTg

9

Quyết định

Ban hành Quy định tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Ngoại vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2017

Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg

10

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý, sdụng nguồn viện trợ của các tchức phi chính phnước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước

SNgoại vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

11

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

12

Quyết định

Sửa đổi nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2010/UBND ngày 25/8/2010 của UBND tnh Bình Phước

Sở Xây dựng

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

13

Quyết định

Ban hành chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Bình Phước

SKế hoạch và Đầu tư

Liên minh Hợp tác xã, Các cơ quan có liên quan

Quý II/2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

14

Quyết định

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

15

Quyết định

Về việc cải thiện môi trường văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

16

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tnh Bình Phước (Chuyển từ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 sang 2017)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

17

Quyết định

Ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Chuyển từ Chương trình, xây dựng văn bản QPPL năm 2016 sang 2017)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

18

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Điểm a, khoản 5 Điều 13 Thông tư số 23/2011/TT- BTTTT

19

Quyết định

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết đnh số 12/2012/QĐ- UBND ngày 08/5/2012)

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

20

Quyết định

Ban hành Quy định qun lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Chuyển từ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 sang 2017)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Đim a khoản 1 Điều 71 Luật Tài nguyên nước năm 2012

21

Quyết định

Về việc đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng, quản lý Bộ Chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành có liên quan

Quý IV/2017

Khoản 3 Điu 132 Luật Bảo vệ môi trường 2014; khoản 2 Điều 15 Thông tư số 43/2015/TT- BTNMT

22

Quyết định

Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã; Sở Tài chính

Quý IV/2017

Khoản 2 Điều 135 và khoản 1 Điều 143 Luật bảo vệ môi trường 2014

23

Quyết định

Điu chỉnh, bsung Quy định chính sách, trình tự, thtục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hi đt trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Chuyn từ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 sang 2017)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

24

Quyết định

Quy định tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Điểm đ, khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT- BGDĐT-BNV

25

Quyết định

Quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức viện tôn giáo hoạt động tại Việt Nam

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Điều 3, Điều 4 Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg

26

Quyết định

Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác tôn giáo các cp trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

27

Quyết đnh

Quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Chuyn từ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 sang 2017)

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

28

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Chuyển từ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 sang 2017)

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Điểm b khoản 1 Điều 14 Thông tư số 04/2012/TT- BNV

29

Quyết định

Ban hành quy định về việc xét tặng huy hiệu “vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Phước”

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2017

Khoản 37 Điu 1 Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

30

Quyết định

Ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch v công ích trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

31

Quyết định

Ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

32

Quyết định

Bãi bỏ Quyết định số 68/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tnh về việc ban hành Quy định đơn giá bi thường, hỗ trợ vnhà, vật kiến trúc và cây trng khi nhà nước thu hồi đt trên địa bàn tnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

33

Quyết định

Bãi bỏ Quyết đnh số 10/2013/QĐ-UBND ngày 06/2/2013 của UBND tnh về việc Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

34

Quyết định

Ban hành hệ số điều chnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018

Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2017

Khoản 3 Điều 18 Nghị đnh số 44/2014/NĐ-CP

35

Quyết định

Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 4 Mục V Điều 1 Quyết đnh số 1062/QĐ-TTg ngày 14/8/2016

36

Quyết đnh

Ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Thay thế Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND)

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư số 18/2013/TT- BKHCN

37

Quyết định

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về hạt điều xô, hạt điều lò tnh Bình Phước (Chuyển từ Chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2016 sang 2017)

Sở Khoa học và Công nghệ

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

38

Quyết định

Về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/02/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích hợp tác xã và tổ hợp tác trong việc xúc tiến thương mại và tìm kiếm thị trường

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

39

Quyết định

Ban hành quy định xây dựng tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết định số 57/2011/QĐ-UBND ngày 18/10/2011)

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 1 Điều 16 Nghị đnh số 45/2012/NĐ-CP

40

Quyết định

Quyết định ban hành Quy định quản lý tài sản, vận hành, đấu nối công trình điện phân phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống.

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bn QPPL năm 2015

41

Quyết định

Về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2003/QĐ-UBND ngày 19/3/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng xử lý vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước.

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý II/2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

42

Quyết định

Vviệc bãi bỏ Quyết đnh s 47/2009/QĐ-UBND ngày 22/10/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định các điu kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động và môi trường đối với các cơ sở gia công chế biến ht điều trên đa bàn tỉnh.

S Công Thương

Các s, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

43

Quyết định

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước (thay thế Quyết đnh số 28/2012/QĐ-UBND ngày 18/9/2012)

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

44

Quyết định

Ban hành Quy định về sdụng đất đối với phần diện tích tiếp giáp với hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên không đi ngoài thị xã, th trn.

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý IV/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

45

Quyết định

Ban hành Quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 23/2014/TTLT- BTP-BNV

46

Quyết định

Ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

47

Quyết định

Ban hành đề án "Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý I/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

48

Quyết định

Sửa đi, bsung Quyết đnh số 38/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh quy định một số chế độ đi với lực lượng công an xã khi làm nhiệm vụ thường trực

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

49

Quyết định

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 của UBND tỉnh về việc áp dụng chế độ phụ cp hàng tháng và trang bị phương tiện, trang phục cho lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Công an tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Quý III/2017

Khoản 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

50

Quyết định

Về việc phê duyệt đề án kiện toàn tchức, hoạt động của già làng, người có uy tín trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

51

Quyết định

Ban hành quy định về chế độ chính sách đối với già làng, người có uy tín và công tác quản lý tchức, hoạt động của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tc thiểu số

Ban Dân tộc

Các s, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Khoản 2 Điều 28 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015

52

Quyết định

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân cấp huyện.

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT- VPCP-BNV

53

Quyết đnh

Ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND, UBND huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Phước

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã

Năm 2017

Đim c khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tch số 01/2015/TTLT- VPCP-BNV

 

- Danh mục này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2017

Điều 1. Bổ sung 03 Quyết định vào Danh mục dự kiến các Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017 (có danh mục đính kèm).
...
DANH MỤC BỔ SUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH QPPL CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM ĐƯỢC GIAO TRONG VĂN BẢN QPPL CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN DỰ KIẾN BAN HÀNH TRONG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Danh mục này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2017
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3350/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 29/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3350/QĐ-UBND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341474