• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xuất nhập cảnh


Văn bản pháp luật về Nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 

Quyết định 34/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 34/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2019/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về quy định quy chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 2343/TTr-CAT(PA08) ngày 21/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Đài PT&TH tỉnh; Báo Bắc Ninh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định mục tiêu, nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (gọi chung là các Sở, ban, ngành); Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh (gọi chungUBND cấp huyện).

Điều 3. Mục tiêu phối hợp

1. Tạo điều kiện cho người nước ngoài thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ổn định, thuận lợi đối với người nước ngoài, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là người nước ngoài.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ động, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản pháp luật có liên quan và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Bảo đảm sự chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thng nhất, không chồng chéo, theo nguyên tắc Công an tỉnh chủ trì quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh; các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy có trách nhiệm phối hợp.

4. Sự phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin về người nước ngoài phải căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin người nước ngoài phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra đối với người nước ngoài cư trú, hoạt động phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời; không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra trong cùng thời gian giữa các cơ quan thực hiện thanh tra, kiểm tra nhằm tránh làm phiền hà đến các tổ chức, cá nhân và người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Hình thức phối hợp

1. Trao đi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tng kết.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.

5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Các hình thức khác.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Phối hợp trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Bắc Ninh.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động nghiên cứu, chỉnh sửa, đề xuất chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật. Trao đi với Công an tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài.

3. Sở Tư pháp phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản và cơ quan có liên quan nghiên cứu góp ý, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài

Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình chủ trì, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài.

Điều 8. Phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Điều 7 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

b) Cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ các loại giấy tờ liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương theo phân cấp của Bộ Công an.

c) Thực hiện công tác quản lý khai báo tạm trú đối với người nước ngoài.

d) Phối hợp các cơ quan chức năng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xác định khu vực cấm, địa điểm cấm người nước ngoài đi lại, cư trú; cấp giấy phép cho người nước ngoài vào khu vực cấm, địa điểm cấm.

đ) Cung cấp thông tin người nước ngoài được Công an tỉnh cấp thẻ tạm trú, cấp thị thực, gia hạn tạm trú làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu; thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng quản lý của từng đơn vị.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

a) Là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng chương trình, hướng dẫn, tổ chức đón tiếp và quản lý hoạt động đối với các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thông tin về các đoàn khách, cá nhân người nước ngoài vào thăm, làm việc với các cơ quan của tỉnh đăng ký thông qua Văn phòng UBND tỉnh; các đoàn là người nước ngoài vào tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cu khoa học; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ, tình nguyện viên, giảng viên và chuyên gia nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; phóng viên báo chí, truyền hình nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Công an tỉnhcác cơ quan chức năng xác minh, kiểm tra, trao đổi thông tin về người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam, bị tai nạn, tử vong, mất tích trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đi với lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Điều 5 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b) Cung cấp cho Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin, tài liệu, tình hình liên quan về việc cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động để thực hiện các thủ tục về xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác lãnh sự, những vấn đề có liên quan đến an ninh, trật tự trong quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

c) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý đối với lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật; giải quyết các trường hợp phát sinh như tai nạn lao động, tử vong, mất tích.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư có yếu tố nước ngoài; thẩm định, cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh và đăng ký đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tiếp tục thực hiện Điều 9 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b) Trao đi, cung cấp cho Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin về các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài; các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

5. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước trong việc thẩm định, giải quyết các vấn đề về hộ tịch, con nuôi, lý lịch tư pháp, quốc tịch có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện Điều 8 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh thông tin về lao động là người nước ngoài được cấp phiếu lý lịch tư pháp; hồ sơ giải quyết về quốc tịch; hồ sơ về kết hôn có yếu tố nước ngoài từ trước ngày 01 tháng 01 năm 2016; giao nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đơn vị khi có yêu cầu.

6. Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh có trách nhiệm:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Điều 6 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b) Cung cấp cho Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin người nước ngoài được cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động, xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động để thực hiện các thủ tục về xuất nhập cảnh cho người nước ngoài và giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác lãnh sự, những vấn liên quan đến an ninh, trật tự trong quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn phụ trách khi có yêu cầu.

c) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam đối với người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn phụ trách; phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xử lý đối với lao động nước ngoài không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật; giải quyết các trường hợp phát sinh như tai nạn lao động, tử vong, mất tích.

7. Sở Công thương có trách nhiệm:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công thương có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Điều 13 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Cung cấp cho Công an tỉnh, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, cụm công nghiệp có yếu tố nước ngoài mới thành lập, điều chỉnh, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép và thông tin về Trưởng văn phòng theo chức năng quản lý của từng đơn vị.

8. Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Tiếp tục thực hiện Điều 12 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan quản lý những trường hợp là người nước ngoài đăng ký hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Cung cấp cho Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan thông tin các tổ chức, cá nhân được cấp mới, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, kinh doanh, hành nghề y, dược có yếu tố nước ngoài khi có yêu cầu.

9. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

a) Chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực du lịch, các điểm du lịch, khu du lịch và cơ sở lưu trú du lịch; cung cấp cho Công an tỉnh và công bố danh sách cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng theo thẩm quyền, tổ chức kiểm tra chất lượng cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định của pháp luật về khai báo tạm trú của người nước ngoài của các cơ sở lưu trú du lịch.

c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, hướng dẫn viên du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Điều 14 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ban hành kèm theo Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cung cấp cho Công an tỉnh thông tin về việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

11. Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cung cấp cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin về các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài ngng kinh doanh nhưng không thông báo, nợ thuế, trốn thuế theo chức năng quản lý từng đơn vị khi có yêu cầu.

12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh cung cấp cho Công an tỉnh thông tin về các giao dịch chuyển tiền nghi có liên quan đến hoạt động khủng b, rửa tin, tội phạm quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

13. Các Sở, ban, ngành khác và UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương; cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài hoạt động thực tế tại địa phương mình, thông tin liên quan đến hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài khi có yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Điều 9. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài

1. Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, theo dõi, xử lý chồng chéo trong việc xây dựngthực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý cư trú của người nước ngoài; Tiến hành thanh tra công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài theo kế hoạch, chuyên đề hoặc nhiệm vụ đột xuất do UBND tỉnh giao; Tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thống nhất kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

4. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi dự thảo kế hoạch và kế hoạch thanh tra, kiểm tra; báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài về Thanh tra tỉnh để tổng hợp và báo cáo theo quy định.

Điều 10. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của người nước ngoài

1. Công an tỉnh chủ trì xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Trao đổi cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp phát hiện vụ việc vi phạm có yếu tố nước ngoài, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền và trao đổi, cung cấp thông tin theo điều 8 của Quy chế này.

3. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Điều 11. Phối hợp trong việc thống kê nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài

Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thống kê số liệu người nước ngoài và tổ chức liên quan theo điều 8 Quy chế này báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh).

Điều 12. Chế độ trao đổi thông tin

1. Cung cấp, trao đổi thông tin bằng văn bản hoặc qua thư điện tử công vụ theo định kỳ hàng năm hoặc yêu cầu đột xuất.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu có yếu tố nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường chia sẻ cơ sở dữ liệu với các cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo đủ điều kiện kết nối, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Kinh phí triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp

Kinh phí bảo đảm cho công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động được btrí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp hiện hành.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động tổ chức phối hợp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thủ trưởng các đơn vị phát huy trách nhiệm người đứng đầu, nếu đơn vị mình có vi phạm trong thực hiện quy chế thì bị xử lý theo quy định. Định kỳ hàng năm (trước ngày 16/11) có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (qua Công an tỉnh).

2. Công an tỉnh là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trao đi với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 31/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 34/2019/QĐ-UBND

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432809