• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Quyết định 342/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cộng tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 342/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 342/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg , ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI);

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013-2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 92/TTr-STP, ngày 27/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong cộng tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện tổ chức, triển khai thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC” NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013-2016; UBND tỉnh Vĩnh Long xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo hướng đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, có năng lực và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động của đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Đề án đã đề ra.

2. Yêu cầu:

Tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án phù hợp với Quyết định số 1133/QĐ-UBND , tình hình thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức thực hiện Đề án.

Gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các Chương trình, Đề án khác đang được triển khai tại địa phương.

Các cơ quan liên quan trong thực hiện Đề án có giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, bảo đảm tính khả thi và phát huy tối đa nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL hiện có, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tiễn PBGDPL ở địa phương.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Công tác triển khai quán triệt:

Tiếp tục triển khai quán triệt Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trinh hanh đông thực hiện Kết luận số 04- KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước” giai đoạn 2013 - 2016 đến cán bộ, công chức, viên chức nắm để thực hiện có hiệu quả.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Bố trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật để theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

3. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL:

a) Triển khai văn bản pháp luật mới do Quốc hội ban hành:

Tổ chức triển khai cho các đối tượng là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Nội chính - Văn phòng UBND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Đại diện Đảng ủy khối các cơ quan và khối Doanh nghiệp; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ Pháp chế các cơ quan ngành tỉnh, giáo viên dạy môn pháp luật trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

Tổ chức triển khai cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị và rộng rãi ra ngoài nhân dân bằng những hình thức phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

b) Tập huấn nghiệp vụ PBGDPL:

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho nhóm tuyên truyền viên pháp luật nòng cốt cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2016.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, các ngành, đoàn thể huyện và tuyên truyền viên pháp luật các xã, phường, thị trấn còn lại.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2016.

4. Biên soạn tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:

Biên soạn, in, phát hành các loại tài liệu nghiệp vụ về phổ biến, giáo dục pháp luật cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhà trường.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

5. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng:

Phối hợp với cơ quan báo, đài, xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các Chương trình, chuyên mục pháp luật; thực hiện các Chương trình phát sóng như thực hiện các phóng sự, đối thoại, tọa đàm,...

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, Phòng Tư pháp, Đài Truyền thanh cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.

6. Tổng kết việc thực hiện Đề án:

a) Đối với cấp tỉnh: Hướng dẫn các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và tiến hành tổng kết việc thực hiện Đề án:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2016.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết.

b) Đối với cấp huyện: Hướng dẫn các ngành, đoàn thể có liên quan và UBND cấp xã tiến hành tổng kết Đề án:

- Cơ quan chủ trì: Phòng Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2016.

- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tư pháp (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án) chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành đoàn thể tỉnh; UBND cấp huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Các Sở, Ban, Ngành đoàn thể tỉnh có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/9/2016.

3. Kinh phí thực hiện được đảm bảo bằng ngân sách trong dự toán được duyệt của cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ảnh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 342/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 17/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 342/QĐ-UBND

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330860