• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 346/QĐ-BKHCN Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017

Tải về Quyết định 346/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3054/QĐ-BKHCN ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3055/QĐ-BKHCN ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);

- Các tổ chức CT, CT-XH thuộc Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số
346/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mục tiêu

Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thanh niên; tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chính sách về phát triển thanh niên của Chính phủ và của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bố trí các nguồn lực cần thiết, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2013 - 2020. Từng bưc đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi vào ổn định, nề nếp và đúng quy định của pháp luật.

2. Chỉ tiêu:

2.1. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên:

- Tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bộ trong công tác tham mưu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên theo sự phân công của Chính phủ;

- Hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động góp phần tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị;

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý khoa học và công nghệ để tạo điều kiện cho thanh niên nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và dịch vụ khoa học và công nghệ.

2.2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên; từng bước kiện toàn tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên:

- 100% công chức, viên chức thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ được phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên;

- Công chức, viên chức giúp thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi công tác thanh niên được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên của Bộ Khoa học và Công nghệ, đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

2.3. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên:

- 80% công chức, viên chức thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu vị trí việc làm đảm nhận;

- Trong công tác quy hoạch cán bộ chuyên môn, mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước mà Bộ Khoa học và Công nghệ được phân công có ít nhất 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành các chuyên gia của Bộ sau này;

- Trong công tác quy hoạch cán bộ, có ít nhất 30% công chức, viên chức thanh niên tại các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ được xem xét, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Phấn đấu 80% công chức, viên chức thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ trong quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ của chức danh được quy hoạch;

- Công chức, viên chức thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, biệt phái, cử đi học tập để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, khả năng bao quát công việc và kinh nghiệm thực tiễn.

- 100% công chức, viên chức thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng gii, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình. Công chức, viên chức thanh niên đến tuổi kết hôn được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp kỹ năng làm cha mẹ.

3. Nội dung công việc thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017

3.1. Tăng cường và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho công chức, viên chức thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên ngành khoa học và công nghệ.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên Bộ.

b) Tăng cường công tác giáo dục đạo đức và lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn thanh niên và Bộ.

c) Nâng cao nhận thức cho thanh niên về tình hình đất nước, thế giới, âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” và những vấn đề các thế lực thù địch lợi dụng thanh niên chống phá đất nước để thanh niên nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động phòng chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, tiêu cực xã hội và ảnh hưởng của văn hóa độc hại. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công tác giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

d) Xây dựng, đổi mới hình thức, nội dung trang, chuyên mục, ấn phẩm tuyên truyền về công tác thanh niên và hoạt động của thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Tin học, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông khoa học và công nghệ, Báo Khoa học và Phát triển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Tia Sáng, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Báo điện tử tin nhanh Việt Nam, Đoàn thanh niên Bộ.

3.2. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên của Bộ

a) Chú trọng đưa công chức, viên chức thanh niên, có trình độ, năng lực vào Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ của các đơn vị, bảo đảm sự kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; ưu tiên bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo đối với những cán bộ, công chức, viên chức thanh niên để thúc đẩy đội ngũ thanh niên không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong công việc, trong học tập và tu dưỡng bản thân.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

b) Xây dựng và phát triển quy hoạch chuyên môn đối với đội ngũ công chức, viên chức thanh niên. Phấn đấu mỗi lĩnh vực công tác trọng yếu của Bộ có ít nhất 01- 02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành các chuyên gia của Bộ sau này.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

c) Xây dựng và thực hiện Kế hoạch luân chuyển, biệt phái, thực tập đối với công chức, viên chức thanh niên của Bộ để tạo cơ hội cho thanh niên rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn và khả năng bao quát công việc, từ đó bố trí, sắp xếp vào các vị trí công tác theo quy hoạch.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

d) Nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động, biệt phái công chức, viên chức thanh niên có năng lực, trình độ tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược hoặc đột xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

đ) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho công chức, viên chức thanh niên của Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

e) Công chức, viên chức thanh niên của Bộ được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

3.3. Kiện toàn t chc bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý về công tác thanh niên thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

- Đơn vthực hiện: VTổ chức cán b.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên của các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

c) Tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ kiện toàn các tổ chức Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn tng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn.

- Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Đoàn thanh niên Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

3.4. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên:

Phối hợp cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách đối với thanh niên. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

3.5. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ và công chức, viên chức thanh niên; tạo điều kiện đcông chức, viên chức thanh niên tham gia các hot đng xã hi.

a) Trong Tháng Thanh niên năm 2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ gặp gỡ, đối thoại với công chức, viên chức thanh niên của Bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với công chức, viên chức thanh niên của Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

b) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để các tổ chức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ động viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc; tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn thanh niên Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

3.6. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Tích cực, chủ động chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên theo sự phân công của Chính phủ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

3.7. Triển khai thực hiện Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

- Đơn vị thực hiện: Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan.

3.8. Đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Khoa học và Công nghệ

Giao Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác để đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Khoa học và Công nghệ; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình đã được phê duyệt theo quy định hiện hành.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

3.9. Đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức; lồng ghép chỉ tiêu về phát triển thanh niên vào tiêu chí đánh giá kết quả công tác của các đơn vị.

a) Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo đúng thực chất, tôn vinh và động viên kịp thời đối với người có thành tích xuất sắc trong công tác; tổ chức các phong trào thi đua trong đội ngũ công chức, viên chức thanh niên để khuyến khích, cổ vũ công chức, viên chức thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, yêu ngành, yêu nghề, xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Đoàn thanh niên Bộ.

b) Xây dựng, bổ sung kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên vào tiêu chí đánh giá thi đua - khen thưởng của các đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

3.10. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên tại các đơn vị thuộc Bộ.

a) Bổ sung nội dung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thanh niên vào báo cáo công tác hàng năm của các đơn vị.

- Đơn vị thực hiện: Đoàn thanh niên Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

b) Định kỳ kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

c) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với công chức, viên chức thanh niên và công tác thanh niên.

- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. VTổ chức cán b:

- Là đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Đề xuất với Bộ trưởng việc phê bình, kiểm điểm, kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về công tác thanh niên; biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Quán triệt nội dung chính sách, pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên của Bộ Khoa học và Công nghệ đến đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị;

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Chương trình phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017 đã được phê duyệt;

- Bố trí công chức, viên chức kiêm nhiệm làm đầu mối tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện công tác thanh niên trong các cơ quan, đơn vị;

- Định kỳ 6 tháng, 12 tháng báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên của đơn vị.

3. Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ:

Đnghị Đảng ủy Bộ, Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ phối hợp cht chẽ, đảm bảo triển khai một cách có hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017 của Bộ Khoa học và Công ngh./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 346/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 03/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 346/QĐ-BKHCN

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342042