• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 346/QĐ-UBND về Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2018

Tải về Quyết định 346/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/QĐ-UBND

Nam, ngày 13 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP (để b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các y viên UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- UBMTTQ tỉnh;
- VPUB: LĐVP, các CV, CB;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

CHƯƠNG TRÌNH

CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân tnh Hà Nam)

Căn cứ Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tnh lần thứ XIX, Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XVIII kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2018 như sau:

I. CÁC ĐỀ ÁN NĂM 2018

1. Danh mục Đề án trình tại phiên họp Ủy ban:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Cơ quan phối hợp

Phân công chỉ đạo

Văn phòng UBND tỉnh

1.

Thảo luận Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019.

Tháng 12

Các Sở, ngành, UBND huyện, TP

Đ/c Chủ tịch

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP , Nghị quyết 19/2017/NQ-HDND

Tháng 1

Các Sở, ngành, UBND huyện, TP

Đ/c Chủ tịch

3.

Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH quý I, nhiệm vụ quý II.

Tháng 3

Các Sở, ngành, UBND huyện, TP

Đ/c Chủ tịch

4.

Báo cáo đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đầu tháng 6

Các Sở, ngành, UBND huyện, TP

Đ/c Chủ tịch

5.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Đầu tháng 6

STP

Đ/c Chủ tịch

6.

Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tháng 8

Các Sở, ngành, UBND huyện, TP

Đ/c Chủ tịch

7.

Báo cáo tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV/2018

Tháng 9

Các Sở, ngành, UBND huyện, TP

Đ/c Chủ tịch

8.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc Quy định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Đầu tháng 11

Các Sở, ngành liên quan

Đ/c Thắng - PCT

9.

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Đầu tháng 11

Các Sở, ngành, UBND huyện, TP

Đ/c Chủ tịch

10.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Đầu tháng 11

STP

Đ/c Chủ tịch

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

11.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Đầu tháng 6

Sở TC, TP

Đ/c Hiến - PCT

12.

Tờ trình và dự tho Nghị quyết về Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050

Đầu tháng 11

STP

Đ/c Hiến - PCT

Sở Giáo dục và Đào tạo

13.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019

Đầu tháng 6

Sở TC, TP, Cục Thống kê tỉnh

Đ/c Cẩm - PCT

14.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Đầu tháng 6

Các Sở, ngành, UBND huyện, TP

Đ/c Cm - PCT

Sở Tài nguyên và Môi trường

15.

Quy định thu hồi đất đối với trường hợp không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng

Tháng 6

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Đ/c Hiến-

PCT

16.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2019

Tháng 11

Sở TP, TC, KH&ĐT, NN&PTNT, UBND các huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

Thanh tra tỉnh

17.

Quy chế sử dụng hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo

Tháng 1

Các sở, ngành liên quan

Đ/c Chủ tịch

18.

Báo cáo về công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tcáo của công dân 6 tháng đầu năm

Tháng 6

Sở TNMT, các huyện, tp và đơn vị liên quan

Đ/c Chủ tịch

19.

Báo cáo về công tác tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Đầu tháng 11

Sở TNMT, các huyện, tp và đơn vị liên quan

Đ/c Chủ tịch

Sở Nội vụ

20.

Sửa đổi thay thế Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn

Tháng 3

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Đ/c Cẩm - PCT

21.

Đề án sắp xếp tinh giản đầu mối các cơ quan khi chính quyền

Tháng 3

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

22.

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tháng 3

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

23.

Sa đổi thay thế Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Tháng 5

Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố

Đ/c Chủ tịch

24.

Sửa đổi thay thế Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định ngành đào tạo đối với công chức xã, phưng, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam

Tháng 4

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

25.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68 trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

Đầu tháng 6

Sở TC, TP và đơn vị liên quan

Đ/c Chủ tịch

26.

Báo cáo tình hình giao và sử dụng biên chế năm 2018, phương án năm 2019

Đầu tháng 11

Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố

Đ/c Chủ tịch

27.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh

Đầu tháng 11

SỞ TCT, P, UBND các huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

28.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Đầu tháng 11

UBND huyện Lý Nhân

Đ/c Chủ tịch

29.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Đầu tháng 11

UBND huyện Kim Bảng

Đ/c Chủ tịch

Sở Tài chính

30.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm

Tháng 6

Cục thuế tỉnh, CCHQ tỉnh

Đ/c Huy - PCT

31.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí ngân sách nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Đầu tháng 6

Sở Tư pháp

Đ/c Huy - PCT

32.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước

Tháng 6

Sở Tư pháp

Đ/c Huy - PCT

33.

Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án

Tháng 7

Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố

Đ/c Huy - PCT

34.

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Đầu tháng 11

Cục thuế tnh, CCHQ tnh

Đ/c Huy - PCT

35.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019

Đầu tháng 11

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Huy - PCT

36.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi NS tỉnh Hà Nam năm 2017

Đầu tháng 11

STP

Đ/c Huy - PCT

37.

Quyết định về giá tính thuế tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019

Tháng 12

Sở TP, TN&MT, Cục thuế

Đ/c Huy - PCT

Sở Xây dựng

38.

Sửa đổi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 về Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tháng 3

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

39.

Sửa đổi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về Quy định lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tháng 5

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

40.

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam

Tháng 6

Sở TN&MT, CT, KH&ĐT

Đ/c Thng - PCT

41.

Quy hoạch cấp nước vùng tnh Hà Nam đến năm 2030

Tháng 7

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

Bộ Chỉ huy Quân sự tnh

42.

Báo cáo về công tác quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm

Tháng 6

 

Đ/c Chủ tịch

43.

Báo cáo về công tác quốc phòng địa phương năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

Đầu tháng 11

 

Đ/c Chủ tịch

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

44.

Báo cáo về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm

Tháng 6

 

Đ/c Cẩm - PCT

45.

Báo cáo về công tác thi hành án dân sự năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

Đầu tháng 11

 

Đ/c Cẩm - PCT

Công an tỉnh

46.

Báo cáo về công tác an ninh trật tự 6 tháng đầu năm

Tháng 6

 

Đ/c Chủ tịch

47.

Báo cáo về công tác an ninh trật tự năm 2018, nhiệm vụ năm 2019

Đầu tháng 11

 

Đ/c Chủ tịch

Sở Công Thương

48.

Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tháng 5

SKH&ĐT, TNMT, TC, XD, KHCN, UBND các huyện, tp

Đ/c Huy - PCT

49.

Quy hoạch Cụm công nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Tháng 9

Các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố

Đ/c Huy - PCT

50.

Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tháng 10

STP, TNMT, CA tỉnh, UBND huyện Thanh Liêm, Kim Bảng

Đ/c Huy- PCT

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

51.

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Tháng 6

STC, KH&ĐT, XD, TNMT, UBND huyện, TP

Đ/c Cẩm - PCT

Sở Thông tin và Truyền thông

52.

Quy chế phối hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết qugiải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tháng 7

Sở TP, các đơn vị liên quan

Đ/c Thắng - PCT

53.

Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại tnh Hà Nam

Tháng 9

Sở TP, các đơn vị liên quan

Đ/c Thắng - PCT

54.

Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam

Tháng 10

Sở TP, các đơn vị liên quan

Đ/c Thắng - PCT

55.

Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Hà Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tháng 11

STP, các đơn vị liên quan

Đ/c Thắng - PCT

Sở Giao thông Vận tải

56.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam

Tháng 6

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Đ/c Huy - PCT

UBND thành phố Phủ Lý

57.

Đề án đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II

Quý IV

SXD

Đ/c Thắng - PCT

2. Danh mục Đề án trình lãnh đạo UBND tỉnh:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Cơ quan phối hợp

Phân công chỉ đạo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1.

Đề cương báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm k 2015-2020 (báo cáo BTV)

Tháng 3

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Đ/c Chủ tịch

2.

Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 36-KL/TU và Kết luận số 43-KL/TU về quy hoạch các vị trí đất sinh lời để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Tháng 4

SXD, TC, TNMT; UBND các huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

3.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2017

Tháng 4

Các Sở, ngành liên quan

Đ/c Thắng -PCT

4.

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam năm 2017

Tháng 4

Các Sở, ngành liên quan

Đ/c Thắng - PCT

5.

Báo cáo phương án thu hút đầu tư Khu trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm

Tháng 5

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện TL

Đ/c Thắng - PCT

6.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 06/5/2008 về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tháng 7

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

7.

Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ TC)

Tháng 7

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

8.

Tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Quý II, Quy III

Các Sở, ngành liên quan

Đ/c Chủ tịch

9.

Tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư tại Đài Loan

Quý III, Quý IV

Các Sở, ngành liên quan

Đ/c Chủ tịch

10.

Tổ chức Đoàn xúc tiến đầu tư tại Châu Âu

Quý III, Quý IV

Các Sở, ngành liên quan

Đ/c Chủ tịch

11.

Tchức Đoàn xúc tiến đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ

Quý III, Quy IV

Các Sở, ngành liên quan

Đ/c Chủ tịch

12.

Xây dựng Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

Quý IV

Các Sở, ngành liên quan

Đ/c Cẩm   PCT

13.

Cơ chế thu hút đầu tư vào các phân khu chức năng Khu du lịch Tam Chúc

Quý IV

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện KB

Đ/c Cm - PCT

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

14.

Đề án Quy hoạch, lập bản đồ, phân tích chất lượng hóa, lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao tỉnh Hà Nam

Tháng 3

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

15.

Đánh giá 01 năm thực hiện Kế hoạch sản xuất nông nghiệp sạch làm vệ tinh, liên kết với các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Tháng 4

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

16.

Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

Tháng 6

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

17.

Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch phát triển đàn bò sữa năm 2018

Tháng 8

Các Sở, ngành, UBND các huyện

Đ/c Hiến - PCT

18.

Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án thí điểm chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản trên địa bàn huyện Bình Lục

Tháng 10

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

19.

Đề án thành lập khu bảo tồn Voọc mông trắng tại huyện Kim Bảng

Tháng 10

UBND huyện Kim Bảng, Sở, ngành liên quan

Đ/c Hiến - PCT

STài nguyên và Môi trường

20.

Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 đối với các dự án trên địa bàn tỉnh để tính tiền bồi thường đất, tiền sử dụng đất

Tháng 3

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Đ/c Hiến - PCT

21.

Sơ kết làm điểm xử lý vi phạm đất đai theo Kế hoạch số 566/KH-UBND và Kết luận số 47-KL/TU

Tháng 4

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

22.

Đánh giá kết quả đo đạc hiện trạng Mỏ gắn với xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản và tăng thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản qua 06 năm triển khai (2011-2017)

Tháng 5

Sở XD, CT, TC; UBND huyện KB, TL

Đ/c Hiến - PCT

23.

Điều tra, xác định danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tháng 10

Sở NN&PTNT, Sở Tư pháp, UBND huyện, thành phố

Đ/c Hiến - PCT

24.

Sơ kết 02 năm thực hiện Đề án giảm thiểu ô nhiễm môi trường Tây Đáy

Tháng 10

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

Ban Quản lý phát triển Khu đô thị mới

25.

Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận s34-KL/TU ngày 03/4/2015 về việc triển khai Quy hoạch và đầu tư hạ tầng Khu trung tâm Y tế chất lượng cao; Kết luận số 33-KL/TU ngày 21/3/2016 về việc đầu tư xây dựng hạ tầng Khu trung tâm y tế chất lượng cao

Tháng 6

Sở KH&ĐT, XD

Đ/c Thắng - PCT

Sở Nội vụ

26.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

Tháng 1

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

27.

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Tháng 6

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

28.

Sa đổi, bổ sung Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh Ban hành Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tháng 7

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

29.

Kế hoạch đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018 đối với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tháng 9

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

30.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019

Tháng 12

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

31.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

Tháng 12

Sở TP và các đơn vị liên quan

Đ/c Chủ tịch

Sở Công Thương

32.

Báo cáo tình hình hoạt động của các cụm công nghiệp, tình hình phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh

Tháng 1

Các Sở, ngành, UBND huyện, tp

Đ/c Huy - PCT

33.

Báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới bán lẻ xăng dầu; tình hình thực hiện Kết luận số 16-KL/TU, ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch và quản lý hoạt động của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tháng 4

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Huy - PCT

Sở Khoa học và Công nghệ

34.

Xây dựng cơ chế hỗ trợ các cơ sở sản xuất nông sản in tem truy xuất nguồn gốc và bao bì in nhãn mác sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020

Quý II

STP, TC và đơn vị liên quan

Đ/c Hiến - PCT

35.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025

Quý II

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố

Đ/c Thắng - PCT

Sở Xây dựng

36.

Báo cáo Quy hoạch vùng huyện Thanh Liêm

Tháng 2

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện TL

Đ/c Thắng - PCT

37.

Quy hoạch định hướng sử dụng đất, kết ni hạ tng dọc trục đường T3

Tháng 3

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Thng - PCT

38.

Xây dựng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam - Phần khảo sát

Tháng 5

Sở TC, KH&ĐT

Đ/c Thng - PCT

39.

Chỉ thị tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh

Tháng 5

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

40.

Quy trình kiểm định đánh giá chất lượng công trình phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì công trình xây dựng

Tháng 5

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

41.

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng

Tháng 7

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện KB

Đ/c Thắng - PCT

42.

Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

Tháng 10

STNMT, UBND huyện, thành ph

Đ/c Thắng - PCT

43.

Xây dựng phương án giá dịch vụ thoát nước thải

Tháng 11

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

44.

Quyết định ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019

Tháng 12

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Thng - PCT

45.

Xây dựng giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng

Tháng 12

Các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

Sở Giao thông vận tải

46.

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU, ngày 27/02/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh

Tháng 4

Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Đ/c Huy - PCT

Công an tỉnh

47.

Chỉ thị về nhiệm vụ bảo vệ ANTT năm 2018

Tháng 1

VP UBND tỉnh

Đ/c Chủ tịch

48.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 63, số 96 và s111 của Quốc hội (Khóa XIII) về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án, công tác phòng chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị hại trong hoạt động tố tụng hình sự năm 2018

Tháng 10

VP UBND tỉnh

Đ/c Chủ tịch

Bộ Chỉ huy Quân sự tnh

49.

Chỉ thị về công tác QPĐP năm 2018

Tháng 1

VP UBND tỉnh

Đ/c Chủ tịch

50.

Chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 2018

Tháng 2

Các Sở, ngành liên quan, huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

51.

Kế hoạch đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở

Tháng 4

Các Sở, ngành liên quan, huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

52.

Kế hoạch đào tạo sỹ quan dự bị

Tháng 5

Các Sở, ngành liên quan, huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

53.

Chỉ đạo tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2018

Tháng 6÷11

Các Sở, ngành, huyện, tp

Đ/c Chủ tịch

Văn phòng UBND tỉnh

54.

Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của ctri tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVIII

Tháng 6

Các Sở, ngành, huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

55.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII

Tháng 6

Các Sở, ngành, huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

56.

Đánh giá kết quả 01 năm hoạt động của Trung tâm hành chính công tnh

Tháng 8

Các Sở, ngành, huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

57.

Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII

Tháng 11

Các Sở, ngành, huyện, tp

Đ/c Hiến- PCT

58.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HDND tỉnh khóa XVIII

Tháng 11

Các Sở, ngành, huyện, tp

Đ/c Hiến - PCT

Ban QL các Khu Công nghiệp

59.

Báo cáo tình nh thực hiện Kết luận số 09- KL/TU, ngày 26/11/2016 về việc tăng cường quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tháng 9

Các Sở, ngành, huyện, tp

Đ/c Thắng - PCT

Ban Quản lý Khu đại học Nam Cao

60.

Báo cáo tình nh thực hiện Kết luận số 32- KL/TU ngày 27/3/2015 của Tỉnh y về việc triển khai Quy hoạch và đầu tư hạ tầng Khu Đại học Nam Cao

Tháng 3

Sở Xây dựng, KH&ĐT

Đ/c Cẩm - PCT

Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

61.

Báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam Chúc

Tháng 7

SKH&ĐT, VHTT&DL, UBND huyện KB

Đ/c Cẩm - PCT

Bảo hiểm xã hội tỉnh

62.

Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU, ngày 22/4/2013 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, BHYT giai đoạn 2012-2020 gắn với tổng kết Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

Tháng 3

Sở Y tế, Sở Lao động TB&XH

Đ/c Cẩm - PCT

UBND huyện Lý Nhân

63.

Đề án xây dựng trường THCS chất lượng cao đến năm 2030 (THCS Bắc Lý, THCS Nhân Hậu)

Tháng 9

Sở Nội vụ, GD&ĐT

Đ/c Cẩm - PCT

Ghi chú:

- Một số Đề án nêu ở mục 1 có thể thực hiện theo hình thức gửi phiếu xin ý kiến các thành viên Ủy ban (do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định).

- Một số Đề án nêu ở mục 2 có thể thực hiện theo hình thức báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh (do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định).

- Các Báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề, tổng kết công tác của ngành, lĩnh vực đề nghị cơ quan soạn thảo trình đ/c Lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách khối theo quy trình xử lý công việc thường xuyên (không đưa vào Chương trình công tác này).

- Thời gian ghi trong CTCT đối với từng đầu việc nêu ở mục 1, 2 trên là thời hạn trình tại hội nghị hoặc trình Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, đơn vị có liên quan cụ thể hóa Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh và xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình, hoàn thành trước 28 tháng 02 năm 2018.

Để nâng cao chất lượng các đề án trình UBND và chất lượng các hội nghị của Ủy ban, yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo đề án trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về nội dung văn bản của đơn vị; Các cơ quan chủ động triển khai ngay từ đu năm, xem xét kỹ từ khâu xây dựng đcương chi tiết, khảo sát thực tế, thu thập thông tin, viết dự thảo... Đối với Đề án trình tại phiên họp Ủy ban, phải có ý kiến tham gia của tập thLãnh đạo và cán bộ công chức trong cơ quan trước khi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu cơ quan soạn thảo thực hiện theo đúng Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc việc xây dựng dự thảo, có ý kiến độc lập đối với các đề án do các cơ quan trình, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh theo đúng quy trình xử lý văn bản và quy chế làm việc; giúp UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện đề án đã ban hành.

Trước ngày 22 hàng tháng, các Sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện các Đề án trong Chương trình công tác, đồng thời đề xuất điều chỉnh các Đề án trong Chương trình công tác tháng, quý tiếp theo, gửi về Văn phòng UBND tỉnh. Nếu điều chỉnh, bổ sung danh mục hoặc hình thức thông qua đề án, Văn phòng UBND tỉnh tập hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và thông báo trong Chương trình công tác hàng tháng, hàng quý cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi kết quả thực hiện chương trình công tác của các đơn vị./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 346/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 13/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 346/QĐ-UBND

306

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375866