• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


Văn bản pháp luật về Cơ chế một cửa

 

Quyết định 346/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Tải về Quyết định 346/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 346/-UBND

Hòa Bình, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 109/TTr-SNgV ngày 19/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (07/07 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và cơ quan có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này, xây dựng quy trình điện tgiải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tcấp tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Ki
m soát TTHC - VPCP (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT (Ng.24b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Văn Quang

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CƠ CHMỘT CỬA LIÊN THÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA S NGOI VỤ TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 346/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên thủ tục hành chính

Tổng số ngày

Trình t thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông (ngày)

Quyết định công bố danh mục TTHC ca Chủ tịch UBND tnh

Trong đó

Cơ quan/ đơn vị chủ trì: Sở Ngoại vụ

Cơ quan/ đơn vị phối hp (nêu rõ tên cơ quan/đơn vị phối hợp)

Thời gian giải quyết

Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/B phận Tiếp nhận và trả kết quả cp huyện; cấp xã (B1: Tiếp nhận hồ sơ)

Phòng Chuyên môn (B2: Thời gian giải quyết hồ sơ)

Lãnh đạo S/Chủ tịch UBND cấp huyện/cấp xã (B3: Ký duyệt hồ sơ)

Phòng Chuyên môn (B4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm PVHCC/Bphận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; cấp xã)

 

TNG S: 07 thủ tục

 

 

 

 

 

I

Lĩnh vực Hợp tác Quốc tế

 

 

 

 

 

1

Thủ tục cho phép tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế tại địa phương

15

10

01

Phòng Hợp tác quốc tế: 05

03

01

VP.UBND tỉnh: 05 ngày

QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

II

Lĩnh vực nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài

 

 

 

 

 

1

Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

25

20

01

Phòng Hợp tác quốc tế: 13

05

01

Văn phòng UBND tỉnh: 05

Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

25

20

01

Phòng Hợp tác quốc tế: 13

05

01

Văn phòng UBND tỉnh: 05 ngày

3

Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

25

20

01

Phòng Hợp tác quốc tế: 13

05

01

Văn phòng UBND tỉnh: 05 ngày

4

Tiếp nhận nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án

25

20

01

Phòng Hợp tác quốc tế: 13

05

01

Văn phòng UBND tỉnh: 05 ngày

III

Lĩnh vực Lãnh s - Việt kiều

1

Thủ tục cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức (Đoàn ra)

 

 

 

 

 

 

 

QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

1.1

Đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc diện Ban Thường vụ Tnh ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước tại địa phương

15

10

Sở Ngoại vụ (không qua TT phục vụ HCC): 01

Phòng Lãnh sự - Việt Kiều: 05

03

Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: 01 ngày

Văn phòng UBND tỉnh: 05 ngày

1.2

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không thuộc đối tượng mục 1.1 nêu trên

08

08

Sở Ngoại vụ (không qua TT phục vụ HCC): 01 ngày

Phòng Lãnh sự - Việt Kiều: 04

02

Sở Ngoại vụ trả kết quả: 01

 

2

Thủ tục tiếp nhận người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh (Đoàn vào)

 

 

 

 

 

 

 

QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 05/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh

2.1

Đối với các lĩnh vực nhạy cm, phức tạp: Dân tộc, tôn giáo, báo chí, quốc phòng, an ninh...

10

7

Sở Ngoại vụ (không qua TT phục vụ HCC): 01

Phòng Lãnh sự - Việt Kiều: 03

02

Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: 01 ngày

Văn phòng UBND tỉnh: 05 ngày

2.2

Các lĩnh vực khác

08

08

Sở Ngoại vụ (không qua TT phục vụ HCC): 01

Phòng Lãnh sự - Việt Kiu: 04

02

Sở Ngoại vụ trả kết quả: 01

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 346/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 26/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 346/QĐ-UBND

144

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408564