• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3485/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 3485/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3485/-UBND

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ THẠNH - VĨNH THANH, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

Căn cứ Công văn số 8242/BCT-CNĐP ngày 05/9/2016 của Bộ Công Thương về việc thỏa thuận thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

Theo đề nghị của UBND huyện Nhơn Trạch tại Công văn số 5897/UBND-NN ngày 26/11/2015 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc thành lập cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch; Công văn thẩm định số 3860/SCT-CN, ngày 28/12/2015 và Công văn số 3181/SCT-CN ngày 30/9/2016 của Sở Công Thương về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với các nội dung sau:

1. Tên Cụm công nghiệp và chủ đầu tư

- Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nhơn Trạch.

- Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Thạnh và xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Quy mô: 87,3128 ha.

4. Phạm vi ranh giới

Cụm công nghiệp có phạm vi ranh giới như sau:

- Phía Bắc: Giáp đường Phú Thạnh - Phú Đông.

- Phía Nam: Giáp đường 25C.

- Phía Đông: Giáp đường nối từ Quận 9 (thuộc TP. HCM) qua Nhơn Trạch.

- Phía Tây: Giáp Khu dân cư xã Vĩnh Thanh.

5. Mục tiêu thành lập

Việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Thạnh - Vĩnh Thanh phù hợp với các quy hoạch phát trin kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, giải quyết việc làm cho nguồn lao động tại địa phương, góp phn chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo định hướng chung của tỉnh.

6. Chức năng của Cụm công nghiệp

Đây là cụm công nghiệp địa phương tập trung các ngành công nghiệp nhẹ, ít gây ô nhiễm môi trường; sản xuất hàng tiêu dùng, mộc xuất khẩu, chế biến nông, lâm thy sản, như sản xuất bún phở, giày da, cơ khí...; Theo định hướng đây là cụm công nghiệp sạch, ưu tiên các ngành nghề truyền thống.

7. Cơ cấu sử dụng đất

STT

Loại đất quy hoạch cụm công nghiệp

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất công nghiệp

58,886

62,58

2

Đất kho tàng

0,8024

0,92

3

Đất khu điều hành và dịch vụ

1,5313

1,76

4

Đất công trình hạ tầng kỹ thuật đu mi k thut

0,6029

0,69

5

Đất cây xanh

3,2129

3,68

6

Đất công trình công cộng

0,2249

0,26

6

Đất giao thông

21,0521

24,1

Tổng cng

87,3128

100

8. Tổng vốn đầu tư: 233 tỷ đồng

9. Nguồn vốn

- Vốn góp doanh nghiệp chiếm 90%;

- Vốn khác: 10%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyn Nhơn Trạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch, các Ph
ó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh - Phó Văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3485/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Vĩnh
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3485/QĐ-UBND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330912