• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Quyết định 3504/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Tải về Quyết định 3504/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3504/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số /TTr-TTT ngày tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam (có Danh mục các cuộc thanh tra năm 2019 kèm theo).

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt; chỉ đạo công tác thanh tra trong toàn ngành thanh tra tỉnh Quảng Nam và theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ; thông báo công khai Kế hoạch thanh tra đến đối tượng thanh tra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BCĐ TW về PCTN(b/c);
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục II, Cục IV TTCP;
- TTTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBKT, Ban Nội chính tỉnh ủy;
- Lưu: VT, TD, KTN, KTTH, TH, VX, NC.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành

1

Một số Chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (1)

Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc quản lý và thực hiện dự án

45 ngày

Thanh tra từ thời điểm triển khai dự án đến năm 2018

Quí 1/2019

2

UBND huyện Phước Sơn và các đơn vị có liên quan.

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

45 ngày

Thanh tra từ năm 2014 đến năm 2017

Quí 2/2019

3

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các đơn vị có liên quan.

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

45 ngày

Thanh tra từ năm 2013 đến năm 2017

Quí 3/2019

4

UBND huyện Duy Xuyên và các đơn vị có liên quan.

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

45 ngày

Từ năm 2013 đến năm 2018

Quí 1/2019

5

UBND huyện Phú Ninh và các đơn vị có liên quan.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

45 ngày

Từ năm 2013 đến năm 2018

Quí 2/2019

6

Một số Chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (2)

Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc quản lý và thực hiện dự án

45 ngày

Thanh tra từ thời điểm triển khai dự án đến năm 2018

Quí 3/2019

7

UBND huyện Tiên Phước và các đơn vị có liên quan.

Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

45 ngày

Thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018

Quí 1/2019

8

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam và các đơn vị có liên quan.

Thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng

45 ngày

Thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018

Quí 2/2019

9

Một số Chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (3)

Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc quản lý và thực hiện dự án

45 ngày

Thanh tra từ thời điểm triển khai dự án đến năm 2018

Quí 3/2019

10

Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam và các đơn vị liên quan

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp

45 ngày

Thanh tra từ năm 2012 đến năm 2017

Quí 1/2019

11

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc

Thanh tra chuyên đề về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (ngoài nội dung đã được thanh tra trong năm 2018)

45 ngày

Thanh tra từ năm 2013 đến năm 2018

Quí 2/2019

(1) - Dự án Khu đô thị COCO RIVERSIDE và Dự án Khu Đô thị Đại Dương Xanh tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc do Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ An Dương làm chủ đầu tư.

- Dự án Khu tái định cư các dự án tại các phường Điện Ngọc và Điện Dương (phân khu 1) thị xã Điện Bàn do Công ty TNHH Hoàng Tiên làm chủ đầu tư.

- Dự án Tuyến đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT603 nối dài), lý trình Km0+00 đến Km0+400 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng làm chủ đầu tư.

- Dự án Tuyến đường nối ĐT603A với ĐT607 huyện Điện Bàn, lý trình Km2+487,78 đến Km4+378,85 do Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

(2) - Dự án xây dựng nhà ở khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4) - Khối 2, thị trấn Núi Thành do Công ty TNHH kinh doanh địa ốc Vạn Kim làm chủ đầu tư.

- Dự án hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 1) - Khối 2, thị trấn Núi Thành do Công ty TNHH xây dựng Chu Lai Quảng Nam làm chủ đầu tư.

- Dự án xây dựng Khu ở Bắc Hành chính huyện Núi Thành do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam Đà Thành - Chi nhánh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

(3) - Dự án hoàn thiện hạ tầng Khu dân cư thị trấn Núi Thành (giai đoạn 2) - Khối 3, thị trấn Núi Thành do Công ty TNHH MTV An An Hòa làm chủ đầu tư.

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phố chợ Bà Rén xã Quế Xuân 1 do Công ty TNHH kinh doanh Tân Ngọc Phú làm chủ đầu tư.

- Dự án khu nghĩa trang nhân dân Tam Anh Nam do Công ty TNHH xây dựng Chu Lai Quảng Nam làm chủ đầu tư.

 

DANH MỤC

CÁC CUỘC THANH TRA THỦ TRƯỞNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Đối tượng thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn thanh tra

Phạm vi thanh tra

Thời gian tiến hành

1

UBND huyện Phước Sơn

Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp Công dân, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng

10 ngày

Thanh tra từ năm 2017 đến năm 2018

Tháng 6/2019

2

UBND huyện Phú Ninh

Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp Công dân, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng

10 ngày

Thanh tra từ năm 2017 đến năm 2018

Tháng 7/2019

3

UBND huyện Núi Thành

Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp Công dân, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng

10 ngày

Thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018

Tháng 5/2019

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp Công dân, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng

10 ngày

Thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018

Tháng 7/2019

5

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Tiếp Công dân, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật phòng, chống tham nhũng

10 ngày

Thanh tra từ năm 2016 đến năm 2018

Tháng 8/2019

6

UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn; Nam Giang, Nông Sơn, Bắc Trà My, Hiệp Đức

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Thanh tra tỉnh về trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng

10 ngày

Từ khi ban hành Kết luận đến nay

Tháng 10/2019

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3504/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 22/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3504/QĐ-UBND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407667