• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3522/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Tải về Quyết định 3522/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3522/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LAM SƠN - SAO VÀNG, HUYỆN THỌ XUÂN, TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 -2020; Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị và các quy đnh của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 4480/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030; Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến năm 2020, giai đoạn 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4851/SXD-BQH ngày 01 tháng 9 năm 2016 về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, với những nội dung chính sau:

1. Tên chương trình: Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

2. Mục tiêu, yêu cầu:

- Lập chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng nhằm huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị, đảm bảo nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng đô thị theo quy hoạch, có kế hoạch và phát huy những lợi thế có sẵn phù hp với các quy hoạch chung xây dựng đô thị được duyệt.

- Phân bnguồn lực cho đầu tư PTĐT, xác định lộ trình và chiến lược cụ thể đảm bảo phù hợp với các chương trình, mục tiêu phát triển đã đề ra theo hướng bền vững. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của đô thị đến năm 2020 hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV và hướng đến lộ trình phát triển toàn huyện Thọ Xuân là đô thị loại I sau năm 2030.

3. Phạm vi nghiên cứu:

Phạm vi nghiên cứu bao gồm thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và các xã Xuân Lam, Xuân Hưng, Xuân Bái, Xuân Phú, Xuân Thắng, Xuân Sơn, Thọ Xương, Thọ Lâm; Quy mô diện tích khoảng 8.590ha.

- Phía Bắc giáp: Thôn Kiên Minh, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc;

- Phía Nam giáp: Hồ Cửa Chát;

- Phía Đông giáp: Xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn;

- Phía Tây giáp: Sông Chu.

4. Nội dung thực hiện:

4.1. Thực trạng phát triển đô thị và các phân tích đánh giá

Tổng hợp số liệu hiện trạng các ngành, lĩnh vực; Phân tích đánh giá hiện trạng công tác đầu tư xây dựng, quản lý phát triển đô thị, tình hình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, so sánh thực trạng đô thị với các tiêu chí về phân loại đô thị (theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị).

Phân tích đánh giá các tiêu chí đã đạt điểm tối đa, chưa đạt điểm tối đa và chưa đạt điểm làm cơ sở đề xuất chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020 và định hướng phát triển theo lộ trình đưa toàn huyện Thọ Xuân trở thành đô thị loại I sau năm 2030.

4.2. Chương trình phát triển đô thị

a) Quan điểm và mục tiêu lập Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

b) Định hướng phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt:

- Tóm tắt nội dung các đồ án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong khu vực (Quy hoạch vùng, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết). Xác định rõ chương trình, kế hoạch ưu tiên đầu tư và dự kiến nguồn lực thực hiện theo Quy hoạch được duyệt.

- Định hưng phát triển kinh tế xã hội của đô thị Lam Sơn - Sao Vàng

- Phát triển nhà ở, khu đô thị mới, khu chỉnh trang cải tạo đô thị,...

- Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm dân cư dịch vụ công nghiệp,...

- Hạ tầng kỹ thuật của các đô thị: Giao thông đô thị, cấp nước, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng đô thị, viễn thông, quản lý chất thải rắn, công viên cây xanh, nghĩa trang đô thị,...

- Hạ tầng xã hội đô thị: Các công trình giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thương mại dịch vụ,...

- Môi trường đô thị; Phát triển nguồn lực,...

c) Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn 5 năm và hàng năm phù hợp quy hoạch chung đô thị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Xây dựng danh mục dự án hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tng xã hội ưu tiên đu tư nhm kết nối các khu vực phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của đô thị;

e) Xác định kế hoạch vốn cho các công trình hạ tầng kỹ thuật khung và công trình đầu mối ưu tiên phù hp với điều kiện phát triển thực tế của địa phương;

f) Xây dựng các giải pháp về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn hợp pháp trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển đô thị;

g) Phân công tổ chức thực hiện.

5. Hồ sơ sản phẩm:

- Báo cáo tổng hợp Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 kèm theo các bản vẽ thu nhỏ;

- Các bản vẽ A0 gồm:

+ Sơ đồ phân bố các khu vực phát triển đô thị theo lộ trình 5 năm phù hợp quy hoạch chung được phê duyệt. Xác định khu vực phát triển đô thị đợt đầu. Lưu ý: Bản vẽ thể hiện đầy đủ ký hiệu, chú thích, màu sắc để phân biệt các khu vực phát triển đô thị theo từng giai đoạn).

+ Bản đồ xác định các dự án ưu tiên về hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối trên nền bản vẽ quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khu vực xây dựng đợt đầu.

- Các phụ lục, bảng biểu số liệu, các tài liệu liên quan.

- Các văn bản pháp lý liên quan đến quá trình thẩm định, xét duyệt Chương trình phát triển đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 theo quy định.

6. Dự toán kinh phí: 1.464.970.000 VND.

Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm sáu mươi tư triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.

Chi tiết theo phụ lục kèm theo Tờ trình của Sở Xây dựng.

7. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dng Thanh Hóa;

- Chủ đầu tư: Sở Xây dng Thanh Hóa;

- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Lựa chọn theo quy định của pháp luật;

- Thời gian lập không quá 08 tháng kể từ ngày nhiệm vụ được duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3522/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành: 15/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3522/QĐ-UBND

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327113