• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Quyết định 3545/QĐ-TCHQ năm 2016 về Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 (bản chi tiết) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 3545/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3545/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH NIÊN GIÁM THỐNG KÊ HẢI QUAN VỀ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM NĂM 2015 (BẢN CHI TIẾT)

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 49 QĐ/CTN ngày 6/3/1998 của Chủ tịch nước về việc Nhà nước CHXHCN Việt Nam tham gia công ước quốc tế và công văn số 507/CP-QHQT ngày 7/5/1998 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện quyết định tham gia công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa;

Căn cứ yêu cu quản lý nhà nước, nhu cầu của các tổ chức và cá nhân sử dụng thông tin thống kê;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan và Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam năm 2015 (bản chi tiết).

Điều 2. Cuốn Niên giám chi tiết này được phổ biến đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, phục vụ cho các yêu cầu tra cứu các thông tin, các yêu cầu phân tích so sánh số liệu hàng năm về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đồng thời làm cơ sở để Chính phủ và các Bộ, Ngành dẫn chiếu tham khảo, làm tham mưu về chính sách kinh tế đối ngoại của Chính phủ và các nhu cầu khác của các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo Bộ TC (để b/c);
- Tổng cục
trưởng TCHQ (để b/c);
- Lưu: VT, CNTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3545/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3545/QĐ-TCHQ

429

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327474