• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Ủy ban an toàn giao thông và Ban An toàn giao thông

 

Quyết định 3552/QĐ-UBND năm 2017 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái

Tải về Quyết định 3552/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3552/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH YÊN BÁI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 576/TTr-SNV ngày 06/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban An toàn giao thông tỉnh

1. Ban An toàn giao thông tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban An toàn giao thông tỉnh

1. Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Kế hoạch và biện pháp phối hợp với các Sở, ban, ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông.

b) Chủ trương kiện toàn Ban An toàn giao thông cấp huyện, để triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

2. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy định của các Bộ, ngành liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

4. Báo cáo khẩn cấp Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, chỉ đạo cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

5. Quy định chế độ, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan thành viên và từng thành viên của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 2. Cơ quan thường trực và Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

1. Sở Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông tỉnh, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh và Văn phòng Ban.

2. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh:

a) Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban An toàn giao thông tỉnh. Nhân sự Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh gồm có Chánh Văn phòng (y viên chuyên trách), Phó Chánh Văn phòng và một số chuyên viên.

b) Biên chế của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh là biên chế hành chính; căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Trưng ban An toàn giao thông tỉnh phân công công chức biệt phái hoặc công chức kiêm nhiệm từ các cơ quan thành viên làm nhiệm vụ tại Văn phòng Ban theo đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông.

c) Trụ sở làm việc của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh đặt tại: số nhà 331, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

d) Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh được sử dụng con dấu và tài khoản của Ban An toàn giao thông tỉnh; có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban An toàn giao thông tỉnh và Văn phòng Ban, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; được trang bị các điều kiện cần thiết (phương tiện, thiết bị, máy móc,...) phục vụ công tác chuyên môn theo quy định.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban An toàn giao thông tỉnh

1. Ban An toàn giao thông tỉnh họp định kỳ mỗi quý một lần. Khi phát sinh nhiệm vụ cấp bách, Trưởng ban có thể triệu tập hp bất thường.

2. Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của các thành viên trước Trưởng ban. Các thành viên được hưng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

3. Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng Ban và phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên.

Điều 4. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh do ngân sách Nhà nước cấp; các khoản hỗ trợ, viện trợ và các nguồn kinh phí khác thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Ban An toàn giao thông tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
-
y ban ATGT Quốc gia;
- TT. Tỉnh ủy;
- HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- B
an Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đỗ Đức Duy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3552/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Đỗ Đức Duy
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3552/QĐ-UBND

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377951