• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Quyết định 3601/QĐ-UBND năm 2017 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bình Dương ban hành

Tải về Quyết định 3601/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3601/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 129/TTr-STC ngày 21 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 52.500 tỷ đồng, gồm: thu từ sản xuất - kinh doanh trong nước 39.500 tỷ đồng; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 13.000 tỷ đồng (Kèm phụ lục I).

2. Tổng chi ngân sách địa phương 17.000 tỷ đồng[1], gồm: chi đầu tư phát triển 6.550,4 tỷ đồng (trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 6.500 tỷ đồng), chi thường xuyên 9.809,6 tỷ đồng, dự phòng ngân sách 640 tỷ đồng (Kèm phụ lục II).

3. Giao dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2018 (Kèm phụ lục III); giao dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2018 từng huyện, thị xã, thành phố (Kèm phụ lục IV, V).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính quyết định giao dự toán chi tiết năm 2018 cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở ban ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 [1] Trong tổng chi NSĐP trên chưa bao gồm 979 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư từ NSTW cho NSĐP, bao gồm: vốn trong nước 47 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài (ODA) 932 tỷ đồng.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3601/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 22/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3601/QĐ-UBND

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375768