• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3629/QĐ-UBND năm 2016 về nâng cấp quản lý đường nối Quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh lên đường tỉnh do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Quyết định 3629/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3629/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V NÂNG CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 47 VỚI ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH LÊN THÀNH ĐƯỜNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2010 đến 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cấp quản lý và đặt tên, số hiệu, đơn vị quản lý, bảo trì các tuyến đường huyện lên đường tỉnh;

Căn cứ Công văn số 7285/BGTVT-KCHT ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận nâng cấp đường nối Quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá lên đường tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2736/TTr-SGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2016 về việc nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh lên thành đường tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp tuyến đường nối Quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh lên đường tỉnh và bổ sung vào đường tỉnh Luận Thành - Bù Đồn (ĐT.519B), cụ thể như sau:

- Tên tuyến đường: Thị trấn Sao Vàng - Bình Sơn - Luận Thành - Bù Đồn, tổng chiều dài 57,89km (qua địa phận thị trấn Sao Vàng, các xã Thọ Lâm, Xuân Phú huyện Thọ Xuân; xã Bình Sơn, huyện Triệu Sơn; xã Luận Thành, Vạn Xuân, huyện Thường Xuân).

+ Điểm đầu: Km0 giao với Quốc lộ 47 tại Km56+450 thuộc địa phận thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân.

+ Điểm cuối: Km57+890 giao với Đường tỉnh 519 tại Km 16+200 (ngã ba Bù Đồn) thuộc địa phận xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân.

- Số hiệu đường: ĐT.519B.

- Cơ quan quản lý, bảo trì: Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì, khai thác theo quy định hiện hành.

- Giao UBND huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thường Xuân chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, bảo trì tuyến đường thuộc phm vi quản lý đến hết năm 2016.

- Giao Sở Tài chính, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp cân đối nguồn vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh hàng năm để phục vụ công tác duy tu, sửa chữa tuyến đường từ năm 2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Chánh Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thường Xuân; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- L
ưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3629/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 20/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3629/QĐ-UBND

103

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327121