• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý giết mổ vận chuyển gia súc gia cầm


 

Quyết định 3640/2016/QĐ-UBND hướng dẫn Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

Tải về Quyết định 3640/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3640/2016/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2016/NQ-HĐND NGÀY 27/7/2016 CỦA HĐND TỈNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ GIA ĐÌNH, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯA GIA SÚC, GIA CẦM VÀO GIẾT MỔ TẠI CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết s 12/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết m tại cơ sở giết m gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tnh đến năm 2020;

Căn cứ Văn bản s 631/HĐND-KTNS ngày 21/10/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về mức h trợ chi phí giết mổ đi với trâu, bò, ngựa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2517/TTr-KHĐT ngày 07/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chi tiết thi hành một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Qung Ninh về Ban hành chính sách htrợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Qung Ninh đến năm 2020, như sau:

1. Phạm vi điều chnh

Quyết định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung Nghị quyết số 12/2016/NQ-ND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Qung Ninh về:

a) Mức hỗ trợ chi phí giết mổ trâu, bò, ngựa.

b) Tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết m gia súc, gia cm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

2. Đi tưng áp dụng

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ hộ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 theo Nghị quyết s12/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân thuộc đi tượng áp dụng theo quy định tại Khon 1 Điu 1 Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND ca Hội đồng nhân dân tỉnh Qung Ninh.

3. Mức h tr chi phí giết mổ:

Hỗ trợ chi phí giết mổ trâu, bò, ngựa: 200.000 đồng/con.

4. T chc thực hiện

a) Trách nhiệm của SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ch trì, hướng dn các huyện, thị xã, thành phtổ chức triển khai thực hiện chính sách; hưng dn đm bo các điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại các cơ sgiết mgia súc, gia cầm tập trung.

- Ch trì, phi hợp với các S, Ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tại các địa phương.

- Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện, kịp thời đề xuất các gii pháp tháo gỡ những khó khăn, bất cập đchính sách được triển khai có hiệu qu.

b) Trách nhiệm của Sở Tài chính

- Ch trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan xây dựng hướng dẫn về quy trình, hồ sơ lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ; kiểm tra việc thanh toán, quyết toán các khoản hỗ trợ theo chính sách ban hành.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cân đi, b trí kinh phí và giao dự toán ngân sách các địa phương hàng năm đthực hiện chính sách.

c) Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đu tư

- Chủ trì, phối hợp với STài chính tham mưu cân đối, b trí kinh phí và giao dự toán ngân sách các địa phương hàng năm đthực hiện chính sách này.

- Phối hợp với SNông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tại các địa phương.

d) Trách nhiệm của các Sở, Ngành có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với SNông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện chính sách này.

đ) Trách nhiệm của Đài Phát thanh - Truyền hình Qung Ninh, Báo Qung Ninh:

Thông tin, tuyên truyền để các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân nắm bắt và thực hiện có hiệu qu chính sách này.

e) Trách nhiệm của y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph

- Chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn tài chính khác triển khai có hiệu quả các nội dung hỗ trợ của chính sách đảm bo chính xác, đúng đi tưng, công khai minh bạch trong việc thực hiện hỗ trợ.

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương ban hành khung giá chung về chi phí giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn quản lý; tổ chức công khai kinh phí hỗ trợ theo chính sách ban hành tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn.

- Hướng dẫn các đối tượng thụ hưng chính sách thực hiện đầy đủ các quy định đđược hưng chính sách, đảm bo minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

- Thm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tổ chức chi trkinh phí đúng đối tượng, mức hỗ trợ và quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

- Hàng năm tng hợp báo cáo tình hình thực hiện chính sách tại địa phương, đề xuất kiến nghị với các Sở, ngành liên quan giải pháp tháo gnhững bất cập trong triển khai chính sách.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ktừ ngày ký ban hành và áp dụng thực hiện từ ngày 08/8/2016.

Điều 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTƯ, TT HĐND tỉnh;
- CT,P1,P2,P3,P4,P5;
- V0
,V1-4,NLN,XD,TH;
- Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT.TM3.
45
bản, 419

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3640/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3640/2016/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333032