• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 3648/2016/QĐ-UBND ủy quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Tải về Quyết định 3648/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3648/2016/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CẤP, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA CHO DOANH NGHIỆP CÓ VN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một s điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Căn cứ Thông tư s 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư s 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 763/TTr-SCT ngày 19/8/2016 về việc Phê duyệt ủy quyền cấp, cấp lại, sa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; của Sở Tư pháp tại Công văn số 1056/STP-XDVB ngày 15/8/2016 về việc thẩm định văn bản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm:

1. Tổ chức tiếp nhận, thẩm định Hồ sơ và thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013, Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các quy định hiện hành có liên quan.

2. Hằng quý, 06 tháng và hằng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 10 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa; trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 Quyết định;
- Các bộ: Công Thương; KHĐT, Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Công báo t
nh Thanh Hóa;
- Đài PTTH Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa;
- Cổng TTĐT t
nh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KTTC (VA24360).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyn Đình Xng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3648/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 21/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3648/2016/QĐ-UBND

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327030