• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2018 về đính chính, điều chỉnh Quyết định 2088/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Quyết định 367/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 367/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 12 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ: 2088/QĐ-UBND NGÀY 08/12/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số: 221/SKHĐT-TH ngày 05/03/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số: 2088/QĐ- UBND ngày 08/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

 

BIỂU SỐ 01

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2018
(Biểu số 03 - Quyết định số: 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017)
(Kèm theo Quyết định số: 367/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Đã ghi tại Quyết định số: 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

Đính chính

Ghi chú

B

CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

1

Một số sản phẩm chủ yếu

 

 

 

 

 

- Chì kim loại

Tấn

15.000

1.500

Đính chính do sơ suất trong quá trình soạn thảo

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 367/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 12/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 367/QĐ-UBND

172

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
383111