• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2009/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tải về Quyết định 37/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2018/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2009/QĐ-UBND NGÀY 26/9/2009 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUQUỐC PHÒNG, AN NINH TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về xây dựng Quỹ quc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4845/TTr-STC ngày 20 tháng 12 năm 2018 và Báo cáo s 387/BC-STP ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bQuyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 26/9/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quy định cụ thể việc xử lý số dư Quỹ quốc phòng an ninh tại xã, phường, thị trấn đã thu được theo quy định tại Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 26/9/2009 của UBND tỉnh cụ thể như sau:

Từ ngày 01/01/2019, đối với số dư Quỹ quốc phòng, an ninh tại các xã, phường, thị trấn (nếu có), UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các đơn vị có liên quan nộp vào ngân sách cấp xã để bổ sung kinh phí chi cho các nhiệm vụ theo phân cấp tại Nghquyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận T quốc tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 4;
- Báo Thái Nguyên;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH.
(QĐ.49.12/75b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Nhữ Văn Tâm
Ngày ban hành: 20/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 37/2018/QĐ-UBND

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407471