• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 370/QĐ-BCT về phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí năm 2020 thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước của Bộ Công Thương

Tải về Quyết định 370/QĐ-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ NĂM 2020 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG HỆ THỐNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 4718/QĐ-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Công Thương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Vụ Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước của Bộ Công Thương năm 2020.

Điều 2. Phê duyệt kinh phí thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước năm 2020 là 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch; Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệu trưởng các trường thuộc Bộ; Tổng Giám đốc các Tổng công ty thuộc Bộ Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Bộ;
- Tổng cục Thống kê (để phối hợp);
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BCT;
- Lưu: VT, KH (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2020 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRONG HỆ THỐNG THỐNG KÊ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2017 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Bộ Công Thương)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Dự toán kinh phí

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3=1*2

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

150

1

Cập nhật Cơ sở dữ liệu thống kê của Bộ Công Thương

Hợp đồng

1

90

90

2

Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức thống kê, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho người làm công tác thống kê

Hội nghị

1

55

55

3

Chi phí khác

 

 

 

5

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 370/QĐ-BCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 05/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông, Thống kê   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 370/QĐ-BCT

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
450231