• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Khuyến nông

 

Quyết định 3710/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 về định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời áp dụng cho mô hình thuộc nhiệm vụ khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình áp dụng giải pháp cấp bách quản lý phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 3710/QĐ-BNN-KHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3710/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI ĐỊNH MỨC KINH TẾ, KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO MÔ HÌNH THUỘC NHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG “XÂY DỰNG MÔ HÌNH ÁP DỤNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH QUẢN LÝ PHÒNG TRỪ BỆNH KHẢM LÁ SẮN DO VIRUS GÂY HẠI”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về khuyến nông;

Xét đề nghị của Tổ tư vấn thẩm định định mức KTKT thành lập theo Quyết định số 3332/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp ngày 08/9/2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật tạm thời áp dụng cho mô hình thuộc nhiệm vụ đột xuất, đặc thù khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình áp dụng giải pháp cấp bách quản lý phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại” (chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KHCN (L.H.K.12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

ĐỊNH MỨC TẠM THỜI

ÁP DỤNG CHO NHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG “XÂY DỰNG MÔ HÌNH ÁP DỤNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH QUẢN LÝ PHÒNG TRỪ BỆNH KHẢM LÁ SẮN DO VIRUS GÂY HẠI”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3710/QĐ-KHCN ngày 25/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I/-PHẦN VẬT TƯ

Đơn vị tính cho 01 ha

TT

Hạng mục

Đơn vị

Định mức tại Quyết định số 5207/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2015

Định mức áp dụng cho nhiệm vụ

1

Giống

hom

12.000 - 14.000

12.000 - 14.000

2

Phân đạm nguyên chất (N)

kg

140

140

3

Phân lân nguyên chất (P2O5)

kg

50

50

4

Phân kali nguyên chất (K2O)

kg

180

180

5

Thuốc xử lý hom giống

đồng

-

2.000.000

6

Thuốc cỏ

đồng

-

2.400.000

7

Thuốc BVTV

Kg

-

04

II/-PHẦN TRIỂN KHAI

TT

Nội dung

Đơn vị

Định mức tại Quyết định số 5207/QĐ-BNN-KHCN ngày 16/12/2015

Định mức áp dụng cho nhiệm vụ

1

Thời gian triển khai

tháng

10

05

2

Tập huấn, đào tạo

 

 

 

 

Đối tượng tham gia xây dựng mô hình

ngày

01

01

 

Đối tượng, nhân rộng mô hình, khuyến nông viên

ngày

01

01

3

Tọa đàm tuyên truyền phổ biến

lần

-

06

4

Tham quan, tổng kết mô hình dự án

lần

01

01

5

Hội nghị/ hoặc hội thảo (Quy mô vùng dự án)

Lần

01

01 lần/điểm triển khai

6

Một (01) cán bộ kỹ chỉ đạo phụ trách

ha

10

10

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3710/QĐ-BNN-KHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 25/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3710/QĐ-BNN-KHCN

911

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
396077