• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Quyết định 372/QĐ-BVHTTDL năm 2016 thành lập Tổ biên tập Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 372/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 372/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2012/TT-BVHTTDL NGÀY 28/12/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Căn cứ Luật di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thng cảnh;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ Quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 ca Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Đình Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Tổ trưởng;

2. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Trưởng phòng Pháp chế, Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế, y viên;

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên;

4. Bà Vũ Thị Hà Ngân - Phó trưởng phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa, y viên;

5. Ông Nguyễn Minh Khang - Phó trưởng phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa, y viên;

6. Bà Khoa Thị Khánh Chi - Chuyên viên Phòng Quản lý di tích, Cc Di sản văn hóa, Thư ký.

Điu 2. Tổ biên tập có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng dự thảo, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư Sa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết mt số quy đnh về bảo quản, tu bổ, phc hồi di tích.

Tổ biên tập tự giải thể sau khi Thông tư của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ban hành.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ biên tập được bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Di sn văn hóa năm 2016.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng
(để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VP, PC, TCCB, DSVH (6b), KC.22.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 372/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 27/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 372/QĐ-BVHTTDL

2.135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302620