• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Điều kiện kinh doanh

Văn bản pháp luật về Kinh doanh hàng miễn thuế

 

Quyết định 3724/QĐ-TCHQ năm 2017 về chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 3724/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3724/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Giám sát quản lý về hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét đơn đề nghị cấp phép đủ điều kiện kinh doanh miễn thuế số 34/CV-PK ĐN ngày 23/10/2017 (kèm hồ sơ) của Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh;

Xét đề nghị ca Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh - Đà Nng, mã số thuế: 4201695253, trụ sở chính tại 79 Hoàng Dư Khương, Phường Khê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nng, cụ thể:

- 01 Cửa hàng miễn thuế tại khu hạn chế, tầng trệt, ga đến nhà ga T2 - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nng có diện tích là 115 m2.

- Địa chỉ: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nng, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nng

Điều 2. Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nng thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh - Đà Nng, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nng, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3724/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3724/QĐ-TCHQ

417

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366117